Øvre Eiker inn i en krevende framtid

Svein Ludvig Larsen.

Svein Ludvig Larsen.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDet går mot et nytt kommunestyrevalg og det går mot krevende tider for Øvre Eiker. Et nytt kommunestyre skal være med å bestemme hvordan framtida blir for Øvre Eiker, for oss som bor her nå og for våre barn og barnebarn. Senterpartiet vil løfte fram fire saker som blir viktige og avgjørende:

 1) Kulturlandskap og matproduksjon

Bane NOR og Statens vegvesen arbeider begge med store prosjekt som vil berøre Øvre Eiker sterkt. De forliggende planene om dobbeltspor mellom Drammen og Hokksund (alternativ sør over Loejordene) og videre til Kongsberg og en sving for godstog fra Randsfjordbanen til Sørlandsbanen over Kantum, vil legge store beslag på landets beste matjord.  Svingen vil også berøre mange boliger. Etter årets krisesommer for landbruket og varsler om framtidige ekstremvær må vi tenke langsiktig og klokt. Senterpartiet sammen med MDG og SV har vært de tydeligste stemmene mot Bane Nors planer og for å bevare den verdifulle matjorda til matproduksjon inn i framtida. I det nye kommunestyre vil Sp kjempe for å bevare både matjord, matproduksjon og vårt vakre kulturlandskap. Når det gjelder planene for bane og vei, er framtidas behov høyst usikkert. Når Sørlandsbanen går over Vestfold og bilbruken forhåpentlig reduseres, kan hende var ikke de store vei/bane tiltakene i Øvre Eiker så nødvendige likevel? Veier og jernbanestrekninger kan legges ned, nedbygd matjord er tapt for alltid!

2) Skole

Det er stor enighet blant de politiske partiene om behovet for kraftig opprusting av våre skoler. Skillelinjene går på hvordan vi skal få det til med vår svake økonomi. Senterpartiet har løftet fram muligheten for et samarbeid med idretten både når det gjelder innhold i skolen med økt fokus på fysisk aktivitet, og samarbeid om bruk av bygningsmasse. Vi er glad for at et samlet kommunestyre sa et klart Ja til å beholde alle våre barneskoler, men Sp ønsker at skolene langt mer enn i dag skal være tilgjengelige for og tilpasset hele bygdas kultur- og idrettsliv. Vi ønsker å utvikle en skole som samarbeider og samhandler med det lokale kultur- og næringslivet. Dette kan bidra til et sterkere fokus på praktiske ferdigheter, som er en av Senterpartiets « hjertesaker» når det gjelder skole. For øvrig er Senterpartiet opptatt å finne kreative løsninger for å utnytte de skolebygg vi har.

3) Arbeid

Kommunens aller viktigste oppgave er å sørge at innbyggerne har et trygt og verdig liv. For de fleste av oss betyr det å ha et arbeid å gå til. Det gir både opplevelse av å bidra og økonomi til et selvstendig liv. Senterpartiet har vært og vil fortsatt være med å legge til rette slik at vi tiltrekker oss næringer og industri (bl.a. næringsområde Dunserud). Vi mener Øvre Eiker har arealer/ tomter og infrastruktur som er godt egnet til næringer som trenger plass og vil ut av trange byområder. Vi vil også arbeide aktivt for å få til et arbeidsliv for dem som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Samarbeidet mellom Nav og det lokale næringslivet er viktig og noe vi vil prioriter. Det samme gjelder bedrifters vilje og mulighet til å bruke lærlinger.

Adrian Tollefsen tjuvstarter valgkampen – med skryt av anlegg

4) Bolig

Ved siden av arbeid, er tryggheten og muligheten til egen bolig viktig for de fleste. Det er for mange i vår kommune som sliter med å skaffe seg bolig eller har problemer med å bo. Senterpartiet vil arbeide for at kommunen bruker de ordninger som finnes for å legge til rette for egen bolig og har fagpersonell som støtter og lærer opp de som har problemer med å bo. Personer med nedsatt funksjonsevne, psykisk syke og rusavhengige som ikke kan bo alene, skal ha gode og trygge bomuligheter. Her er ikke kommunens tilbud godt nok, og Senterpartiet vil være med å bidra til at dette blir bedre i neste periode.

Ps. Senterpartiet vil kjempe for at vi fortsetter inn i framtida som egen kommune.

Artikkeltags