Salg av Øvre Eiker Energi er svært god forretning for kommunen

EN HALV MILLIARD: De som stemmer nei til salg sier også nei til nesten 500 millioner kroner, forteller styreleder og administrerende direktør i Øvre Eiker Energi i dette innlegget.

EN HALV MILLIARD: De som stemmer nei til salg sier også nei til nesten 500 millioner kroner, forteller styreleder og administrerende direktør i Øvre Eiker Energi i dette innlegget.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Salgsprosessen i Øvre Eiker Energi nærmer seg nå en avgjørelse, og på lederplass 5. april stiller Eikerbladet spørsmål ved hva salgssummen egentlig er.

DEL

KommentarSalgsprosessen i Øvre Eiker Energi nærmer seg nå en avgjørelse, og på lederplass 5. april stiller Eikerbladet spørsmål ved hva salgssummen egentlig er.

Salgssummen står helt sentralt i det grunnlaget for beslutning som politikerne skal ta stilling til. Bakgrunnen for prosessen er jo nettopp at kommunen, som eier, har gitt styret i selskapet i oppgave å finne den mest økonomisk gunstige løsningen for eieren.

Kommunestyret ble i desember informert om den forventede salgssummen, og vedtok å fortsette arbeidet med et salg av ØEE-konsernet.

Flere av de politiske partiene i Øvre Eiker har uttalt at de vil beholde alle aksjene i Øvre Eiker Energi AS på egen hånd da det er det beste økonomiske alternativet på sikt.

Denne diskusjonen dreier seg ikke om Øvre Eiker Energi på selvstendig basis kan yte tilfredsstillende tjenester til samfunnet i Øvre Eiker. Å levere gode tjenester er en selvstendig problemstilling, hvor mange både i selve kraftbransjen, i rådgivningsmiljøene og hos myndighetene mener at dette vil være særs krevende for mange, og spesielt de mindre virksomhetene.

Denne diskusjonen dreier seg om hva som gir Øvre Eiker kommune størst økonomisk verdi målt over tid.

Et salg til Ringeriks-Kraft vil gi kommunen en salgssum som kan settes i fond. Avkastningen på fondet kan benyttes til å finansiere nybygg og oppgradering av skoler og andre kommunale tjenester. Dette er også uttalt fra politisk hold.

Kjøpesummen som Ringeriks-Kraft legger på bordet, etter fradrag for de ca. 220 millioner kroner selskapet har i gjeld og pensjonsforpliktelser, er ca. 480 millioner kroner.

Plassert i fond kan man regne med en avkastning på 5%, noe som vil gi kommunen en årlig avkastning på nærmere 25 millioner kroner.

Risikoen ved en slik avkastning vil være lavere enn den risikoen kommunen bærer i dag ved å eie aksjene i Øvre Eiker Energi.

I tillegg står Ringeriks-Kraft inne for at total nettleie ved et salg vil være ca. 10 millioner kroner lavere i året for innbyggere og næringsliv i Øvre Eiker, sammenliknet med om selskapet fortsetter alene.

Til sammen gir et salg samfunnet i Øvre Eiker en direkte kontanttilførsel på 35 millioner kroner årlig, i form av løpende avkastning og sparte kostnader.

Dette i tillegg til at kommunen beholder kjøpesummen på 480 millioner kroner.

De siste 20 årene har energiselskapet i gjennomsnitt betalt et utbytte på 5 millioner kroner i året. På grunn av lav likviditet er ikke utbytte for 2016 utbetalt ennå. For 2017 er det avsatt et utbytte på 1,5 millioner kroner.

Basert på historien og rammebetingelsene som kraftbransjen står overfor kan det kommunale konsernet årlig være i stand til å skape resultater på mellom 10 og 15 millioner kroner. Resultatene vil være usikre og forutsette blant annet en stabil høy kraftpris og at rammebetingelsene, spesielt innen drift av strømnettet, ikke strammes til.

Eieren, Øvre Eiker kommune, kan ved resultater på 15 millioner kr forvente årlige utbytter på opp mot 7,5 millioner kr. Dette fordi mye av resultatet vil gå med til investeringer og nedbetaling av gjeld. Men disse utbyttebetalingene vil ligge et stykke fram i tid, ettersom det vil være lav likviditet i selskapet.

Dersom det allikevel forutsettes at Øvre Eiker Energi allerede nå kan utbetale utbytter på 7,5 millioner kroner hvert år, kan man over en tiårs periode se hva et salg vil bety for samfunnet i Øvre Eiker:

Avkastning fond

Kr.

250 mill.

Redusert nettleie

Kr.

100 mill.

Bortfall utbytte ØEE

Kr.

-75 mill.

Merinntekt

Kr.

275 mill.

Indirekte effekter som ikke er hensyntatt i regnstykkene er vekst i Øvre Eiker, slik Ringeriks-Kraft har vist på Hadeland, i Lier og Ringerike, økt konkurransekraft for næringslivet som følge av lavere energikostnader og økonomiske effekter av bygge- og rehabiliteringsaktivitet i kommunens regi.

Et salg til Ringeriks-Kraft vil over 10 år tilføre Øvre Eiker-samfunnet en forventet merinntekt på opp mot 300 millioner kroner. I tillegg vil kommunen ha salgssummen på 480 millioner kroner tilgjengelig på bok/fond.

Øvre Eiker kommunen har gjennom salgsprosessen uten tvil fått et godt økonomisk tilbud. Om et NEI nå i realiteten er starten på en omkamp, er det usikkert om det er mulig å få skapt den konkurransesituasjonen som man nå har hatt. Dette gir usikkerhet om hvilken verdi kommunen vil oppnå ved en seinere anledning.

Etter styrets vurdering er den framforhandlete avtalen med Ringeriks-Kraft AS, og kjøpesummen på 480 millioner kroner, den mest økonomisk gunstige løsningen for Øvre Eiker kommune.

Artikkeltags