I økonomiplanutvalget onsdag 24. november legger partiene fram sine endringsforslag til budsjett og økonomiplan for 2022–2025. Som tidligere år i denne perioden har opposisjonspartiene Høyre, Venstre, KrF og Frp samarbeidet om et felles endringsforslag til budsjettet.

LES OGSÅ: Dette mener rådmannen Øvre Eiker kommune bør bruke penger på i 2022

Begrenset handlingsrom

Øvre Eiker kommune har et begrenset handlingsrom, og partiene stiller seg derfor i relativt stor grad bak de vurderingene som Kommunedirektøren har gjort når det gjelder fordelingen av driftsbudsjettet.

– Alt i alt mener vi at Kommunedirektørens budsjett er balansert og fornuftig gitt de økonomiske rammene som kommunen må forholde seg til, sier fellesgruppeleder for opposisjonspartiene, Adrian Tollefsen (H).

– Allikevel ønsker vi å gjøre noen omprioriteringer for å øke fokuset på områder som er viktige for partiene i samarbeidet, særlig knyttet til barn og unges oppvekstvilkår, psykisk helse, næringsliv, frivillighet og miljø. Dette innebærer blant annet at vi styrker bevilgningene til skolepsykolog og til etablering og drift av Ung Arena i Øvre Eiker, fortsetter han.

Ønsker å gjenta suksessen

I 2021 fikk Øvre Eiker kommune tildelt et statlig tilskudd til sommerskole på 1.7 millioner som i sin helhet ble tildelt frivilligheten for bruk til å lage ulike sommerskoletilbud. Tildelingen resulterte i et bredt tilbud av gratis aktiviteter til barn og unge innenfor både idrett, teater, musikk, friluftsliv og innovasjon i hele kommunen.

Det statlige tilskuddet blir ikke videreført i 2022, men opposisjonspartiene foreslår å opprette en kommunal støtteordning på 1 million kroner for å sikre et godt tilbud også i 2022.

– Tilskuddsordningen for sommerskole i 2021 var i våre øyne en stor suksess, og det var imponerende å se hva frivilligheten fikk til med de midlene som ble bevilget, sier Andreas Størdal, gruppeleder for Venstre.

– Tilskuddsordningen sørget for at barn og unge i hele kommunen fikk et meget godt sommerskoletilbud, mange ungdommer fikk sommerjobb gjennom ordningen, og frivilligheten fikk tilskudd til sine aktiviteter. Vi mener at Øvre Eiker bør ha som mål å ha et av landets beste sommerskoletilbud i samarbeid med frivilligheten, fortsetter han.

Ett løft for næringslivet

I kjølvannet av pandemien blir det viktigere enn noensinne å sikre en positiv utvikling for næringslivet i kommunen, og å øke antallet arbeidsplasser. Partiene foreslår flere konkrete endringer i budsjettet for å styrke næringslivet, i tillegg til ulike endringsforslag i måldelen for å øke ambisjonsnivået også her.

– Vi ønsker å styrke bevilgningen til arbeid med næring i kommunen med mål om å etablere en næringslivsrådgiver som både kan bidra til etablering av nye bedrifter i kommunen, men også jobbe med å hjelpe de bedriftene vi allerede har, forklarer Trond Bermingrud, gruppeleder for Frp.

– Videre ønsker vi å opprette et etablerertilskudd for sentrumshandel i Hokksund og Vestfossen for å forsøke å øke antallet etableringer i disse områdene, og opprette en landbrukspris for å fremme nyskaping og innovasjon innenfor denne sektoren.

Vil prioritere skolene

Fordi flere større investeringer er flyttet noe ut i tid til etter 2022, er det kun noen få endringer opposisjonen foreslår i investeringsbudsjettet. Den mest sentrale endringen er at de 50 millionene som er satt av til å bygge ut den kommunale barnehagekapasiteten, fjernes.

Disse midlene foreslår de isteden å bruke til oppgradering og utvidelse av skolene på Ormåsen og i Vestfossen.

– Vi har lenge uttrykt bekymring for kapasiteten på Ormåsen skole gitt den sterke veksten i dette området, og ønsker med dette å vise at vi tar denne utfordringen på alvor. I tillegg er det også behov på skolene i Vestfossen som må håndteres, sier Kjell Erland Grønbeck, gruppeleder for KrF og nestleder i utvalg for Oppvekst.

– Samtidig vet vi at det er private aktører innenfor barnehagesektoren som har gryteklare planer for å bidra til å løse behovet for barnehageplasser i kommunen. Da mener vi det er en riktig prioritering å heller bruke disse midlene på skolene våre.

Gitt at det nå ikke lenger er en etablert posisjon med flertall i kommunestyret, er det heller ikke klart hvem som vil ha flertall for sine forslag i økonomiplanutvalget og kommunestyret.

– Fra opposisjonspartienes side er vi som tidligere innstilt på å forhandle om et endelig budsjett til kommunens beste, sier Tollefsen.