«Var Erasmus Montanus høyremann?», skriver Senterpartiets ordførerkandidat på Øvre Eiker, Knut Kvale. i Eikerbladet 27 juli. Som mange veit var Erasmus Montanus en satirisk karakterkomedie om akademisk tilgjorthet skrevet av Ludvig Holberg.

Ja, når en leser stortingsrepresentant og leder for Viken Høyre, Kristin Ørmen Johnsen, sin kronikk «Viken er en god løsning», som har stått på trykk i de fleste buskerudavisene de siste dagene, er det Erasmus jeg tenker på.

Viken blei vedtatt med tvang overfor fylkestingene i Buskerud, Akershus og Østfold.

Viken har ikke støtte i befolkningen i de tre fylkene. (Kun 20,6 % er for Viken i spørreundersøkelse).

Når Høyres parlamentariske leder Trond Helland skal forklare Høyres tillitsvalgte hva som er felles for de tre fylkene svarer han: Svinesund! (Grensehandel).

Ja, folk flest som prøver å forstå hvorfor Viken måper bare uforstående!

Viken og Høyre er som Erasmus. Buskerud og Sp er som Jacob i Holbergs komedie.

Regjeringa med Høyre i spissen lytter ikke til folk. Det kalles arroganse.

Hvorfor opptrer Høyre slik?

Høyres historie har vist at de konsekvent går inn for mindre makt til folkevalgte. Markedet skal styre mer. Det kalles den sterkestes rett. For Høyre er det derfor logisk å agitere for Viken.

Folk flest forstår at Viken fylkesting – med folkevalgte som har vanlig jobb til daglig – ikke har sjans til å gjøre godt arbeid for området fra Halne til Halden med 1,2 millioner innbyggere.

Men for Høyre er det helt greit. Derved vil administrasjonen i Sandvika, «Firsthouse-firmaer» og de sterkeste økonomiske selskapene få mer makt. Folkestyret svekkes med Viken!

Politisk makt vil sjølsagt sentraliseres til kretsen rundt Sandvika. Med sentralisering av makt følger sentralisering av aktivitet. Arbeidsplasser sentraliseres. Ungdom velger å bosette seg der det er gode jobbmuligheter. Grunnlaget for offentlig service som helse, utdanning, NAV og politi i hele Buskerud, Akershus og Østfold forvitrer.

Viken vil derved forsterke markedskreftene. Høyre smiler. Det blir mer lønnsomt for eiendomsutviklere i noen få byer. De mange småbyer og tettsteder taper. Bygdene i Buskerud blir i større og større grad turistverter.

Folk må pendle stadig lenger på arbeid, men pytt sann – folk kan jo kjøre elbil! Viken skal bli klimavennlig! Flere skal bo på kollektiv knutepunktene.

Høyre satser på at Viken skal legge grunnlaget for et borgerlig flertall hvor private eiere skal stå for videregående opplæring betalt av skattebetalerne og ressurssterke foreldre. Det er greit at forskjellene mellom folk øker. Grunnlaget legges i utdanninga. Sentralisering av videregående utdanningstilbud betyr lengre pendling eller hybelliv for flere ungdommer. Høyre smiler overbærende. Synd, men elevene bør utdanne seg der hvor de best betalte lærerne arbeider, sier Høyre. En sjølforsterkende politisk ideologi for sentralisering og privatisering av offentlig utført tjenesteyting.

Sp går til fylkestingsvalget for å oppløse Viken snarest mulig. Viken er allerede et kostbart eksperiment.

Arbeiderpartiet må følge sine stortingsrepresentanter og fylkesledere Kolberg (Buskerud) og Lauvås (Østfold) og stå sammen med Sp. Noe annet vil ikke bli forstått i Sp. Dette Arbeiderpartiet i Viken avklare før valget.

Stemmer du Sp, sier du ja til Buskerud med Drammen som administrasjonssenter.

Ønsker du å sentralisere makt, velger du Høyre og Viken med Sandvika som administrasjonssenter.

Kollega Kristin Ørmen Johnsen var tidligere leder for Buskerud Høyre. Nå er det Viken Høyre for all kraft. Sp gleder seg til debatten ansikt til ansikt!

Så velger folk på valgdagen 9 september.