Vil du være med på å påvirke din egen hverdag? Vil du være den første de folkevalgte spør om råd når noe viktig skal avgjøres om forhold som angår deg og dine? Vil du bli lyttet til, og samtidig være med på å sette dagsorden? Vil du samarbeide med alle gode krefter for å skape et bedre lokalsamfunn?

Hvis svaret er ja på ett eller flere av disse spørsmålene, så har du en enestående mulighet akkurat nå. Vi trenger deg som tør og vil ytre dine meninger og ideer, og som vil bidra til en enda bedre hverdag for alle i kommunen.

Drammen kommune satser på et aktivt lokaldemokrati der det skal være enkelt å medvirke og interessant å delta. Vi i kommunestyret har store ambisjoner og vi går nye veier for at du som innbygger skal være i direkte kontakt med de folkevalgte i spørsmål om den lokale utviklingen.

Derfor etablerer vi nå nærutvalg i alle de ti kommunedelene for å trekke innbyggerne tettere inn i arbeidet med å utvikle nærmiljøene.

Kommunen står overfor nye utfordringer. Innbyggernes hverdag blir stadig mer komplekst. Som innbyggere lever vi livene våre både lokalt og regionalt, fysisk og digitalt. Samtidig inngår vi i en global sammenheng, med hendelser og trender som påvirker oss på nye måter. Vi må derfor jobbe sammen med kommune, innbyggere, frivillige, næringsliv og andre aktører om å løse oppgavene.

Mange av de utfordringene vi står overfor, må løses med utvikling av gode nærmiljøer, for det er først og fremst i eget nærmiljø vi tilbringer tid. Det er der vi bor, har naboer, møteplasser, sosiale nettverk og kan fylle hverdagen med det vi trives best med. Det er også der vi benytter oss av offentlige tilbud og lokale tjenester.

Én av nærutvalgenes viktigste oppgaver blir å sørge for at innbyggere og lokale aktører kommer til orde. Hva som er viktig i nærmiljøet for den enkelte er ulikt. Nettopp derfor er det viktig å få løftet fram de lokale stemmene. Stemmene som kan fortelle om hvordan idrettslaget fungerer, hva som er utfordringen i ungdomsmiljøet eller hvorfor seniortreffet gir god livskvalitet. Utvalgene skal jobbe i tett dialog med lokalt næringsliv, lokale lag og foreninger og enkeltinnbyggere som tar initiativ eller viser engasjement.

Nærutvalgene i Drammen er en nyskapning og likner ikke på noe vi har hatt i de tre tidligere kommunene. I dette utvalget skal fire politikere og åtte innbyggere jobbe sammen. Nærutvalget skal ikke være beslutningsorgan, men sørge for å løfte fram lokale perspektiver, stemmer og initiativer. På den måten sikres bred involvering og bedre lokal forankring i spørsmål om utvikling lokalt.

De folkevalgtes kanskje viktigste oppgave i nærutvalgene blir å lytte, sånn at lokale ideer og problemstillinger kan løftes inn i de kommunale beslutningsprosessene. Fra før sitter de folkevalgte i kommunestyret med den krevende oppgaven å skulle prioritere kommunens innsats ved å veie ulike interesser og hensyn opp mot hverandre. Med nærutvalgene vil tilgangen på informasjon om lokale interesser og hensyn få en ny plass.

Hvis du ønsker å være med i dette spennende arbeidet, må du gripe sjansen nå. Dette er også en historisk mulighet fordi vi har ikke hatt nærutvalg tidligere. Du blir derfor også med på å forme nærutvalgene som en demokratisk institusjon, i tillegg til ditt eget lokalsamfunn.

Du kan søke om å delta i nærutvalget Drammen kommunes nettsider. Målet er at vi skal få til noe mer sammen enn det vi klarer hver for oss.