Vi har opplevd en uvanlig vinter der skyhøye kraftpriser har skapt stor bekymring blant folk og bedrifter. Situasjonen har blitt enda verre av Russlands brutale krig i Ukraina. Dette understreker hvor viktig det er å føre en energipolitikk som bidrar til arbeid, omstilling og trygghet i urolige tider.

Derfor foreslår Ap/Sp-regjeringen nå flere tiltak for en trygg og framtidsrettet energipolitikk, gjennom vår tilleggsmelding om energipolitikk. Der slår vi tydelig fast at Norge fortsatt skal være industriens førstevalg. Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft har i årtier vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn og et gode for norske husholdninger. Vi vil sørge for at dette også i framtida skal være et fortrinn som bidrar til verdiskaping, sysselsetting og industriell vekst i hele landet.

For Arbeiderpartiet er det viktig å sikre folk og industri nok ren og rimelig kraft, videreføre en stabil olje- og gassproduksjon på norsk sokkel og bidra til lavere utslipp av klimagasser. Norsk petroleumsindustri skal utvikles, ikke avvikles. Og vi skal bygge ny industri på skuldrene til den eksisterende. Energipolitikken skal legge til rette for nye næringer og et grønt industriløft for blant annet havvind, hydrogen og CO2-håndtering. Slik kan vi skape oss et levebrød av å kutte klimautslipp.

For få dager siden kom FNs klimapanel med en ny rapport som viser at de globale klimautslippene fortsetter å øke. Rapporten viser at det haster å kutte utslippene og øke tempoet i omstillingen, også i Norge. Nettopp derfor må vi intensivere innsatsen for å bygge ut mer ren og fornybar energi.

Regjeringen tar arbeidet med å legge til rette for lønnsom produksjon av vindkraft til havs et stort steg videre. Vi vil arbeide for å effektivisere konsesjonsprosessen og kommer med flere tiltak for å korte ned tiden for bygging av havvind, slik at de første havvindprosjektene kan være i drift før 2030.

Skal vi få bygd ut nok fornybar kraft, må vi også åpne for å bygge ut vindkraft på land. Men her er det viktig å ha folk og kommuner med på laget. Regjeringen styrker derfor kommunens rolle og vil stille strengere krav til konsesjonsbehandlingen, basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag.

For å bidra til å redusere norske klimagassutslipp, er det viktig å legge til rette for produksjon av hydrogen med lave eller ingen utslipp. Vi vil bidra i utviklingen av et marked for hydrogen i Europa, og vil også skape et nasjonalt marked for hydrogen, der staten går inn som en viktig drivkraft.

Langskip, som nå er under bygging, er en sentral del av regjeringens politikk for CO2-håndtering og del av Norges bidrag til å utvikle nødvendige klimateknologier. Regjeringen vil legge til rette for kommersiell CO2-lagring på norsk sokkel og fortsette arbeidet med å fremme CO2-håndtering som et viktig bidrag til å nå temperaturmålet i Parisavtalen. Regjeringen har nylig tildelt CO2-lisenser i Nordsjøen og i Barentshavet. Sistnevnte vil bidra til å realisere prosjektet Barents Blue, det første storskala-anlegget for lavutslipps ammoniakkproduksjon i Europa, lokalisert i Finnmark.

Begge lisensene anses som viktige i å gjøre norsk sokkel ledende på CO2-lagring, men også for å utvikle blått hydrogen og ammoniakk i hele landet.

I den krevende tiden vi lever i, skal Norge fortsatt være en stabil og langsiktig leverandør av olje og gass til Europa. Regjeringen har ambisiøse målsetninger for utslippsreduksjoner i olje- og gassindustrien. Vi skal i samarbeid med næringen jobbe for at utslippene fra olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kuttes med 50 prosent innen 2030 og til netto null i 2050. Vi skal støtte aktivt opp under et grønt skifte hvor man bygger på kompetansen fra olje- og gassindustrien også innen nye næringsområder.

Hovedmålet vårt ligger fast: Vi skal sikre tilstrekkelig tilgang på rimelig og ren energi. Det er bra for konkurransekraften vår, og nødvendig for å kutte klimautslipp. Det bidrar til å skape jobber, og det er bra for folks lommebøker. Slik skal vi utvikle Norge videre som industrinasjon.