I forbindelse med de store overskridelsene innen helse og omsorgssektoren i nye Drammen Kommune, har hovedutvalgslederen, Aps Eivind Knudsen, et innlegg i Drammens Tidende som gir grunn til bekymring.

Knudsen gir uttrykk for at han er imponert over tjenestene kommunen har levert selv om de ikke har klart å holde seg innenfor de trange økonomiske rammene. Knudsen skriver blant annet: «Hovedutvalget har derfor gitt tydelige signaler om at disse tjenestene skal følges tettere opp fra politisk hold. Oppfølgingen av tjenestene skal være sak på alle hovedutvalgsmøter gjennom året, og det er forventet at rådmannen skal levere forslag på tiltak til politisk behandling så fort de foreligger».

Det er nærmest oppsiktsvekkende at Hovedutvalget ikke har hatt slik styring tidligere og heller ikke behandlet nøkkeltall fra virksomhetene i alle sine møter.

Hvordan kan politikerne fatte vedtak og instruere administrative tiltak uten at den mest relevante og korrekte informasjonen fra virksomhetene foreligger? For de som trodde dette var en av utvalgenes opplagte oppgaver, må Knudsens avisinnlegg gi grunnlag for en viss bekymring, men samtidig forklare tingenes tilstand.

Det er en kjent sak at virksomheten innen eldreomsorg, hjemmetjenester og sosial har hatt betydelige budsjett-overskridelser i svært mange år, i svært mange kommuner. Har politikerne spurt seg om årsaken rett og slett er underbudsjettering, svak ledelse eller begge deler?

Vi får håpe hoved-utvalgslederen har jevnlig kontakt med både ansatte og brukere av tjenestene. Det kan man kanskje anta siden han er imponert over det kommunen yter. Man får håpe både brukerne og pårørende er like imponerte.

At Knudsen nå vil at tjenestene skal være gjenstand for behandling på Hovedutvalgets møter og gis bedre politisk oppfølging, er i seg selv positivt. Spørsmålet blir hvorfor dette ikke har vært gjenstand for behandling hele tiden siden de fleste oppfatter det som ganske opplagt. Kan det være at Knudsens hatt har blitt litt for stor? Det er han kanskje ikke alene om i den nye, store kommunen. Uansett gir det hele god grunn til bekymring for innbyggerne, ikke minst for oss fra Nedre Eiker som mente vi ville stå best rustet alene.

Kommunens rådmann er bedt om å foreta kutt på flere områder, men når det skaper reaksjoner blant innbyggerne, snur politikerne og peker på andre områder. Hovedproblemet er at kommuneøkonomien er dårlig og oppgavene for store for den nye storkommunen. De får ikke økonomien i hop og det kommer innbyggerne til å merke både i form av dårligere tjenester. Kanskje innføring av eiendomsskatt blir eneste løsning?