(Drammens Tidende)

DRAMMEN: Barnehagene er åpne, mens elevene i grunnskolen de siste fire dagene før juleferien har hatt digital hjemmeskole. Formannskapet vedtok hjemmeundervisning i en tid der høy smitte, nye karanteneregler og stort fraværspotensial fra elever og ansatte preget situasjonen.

Barnehagene driver imidlertid mer eller mindre som normalt, men ifølge Utdanningsforbundet, som organiserer ansatte i både skoler og barnehager, er det mange foreldre som holder barna hjemme.

– Det er egentlig bra, fordi bemanningen er ekstremt lav, sier Christian Evenshaug, leder for Utdanningsforbundet i Drammen.

3. januar er det imidlertid tilbake til skolebenken på gult nivå, og det ventes da flere barn i barnehagene.

– Aner ikke

– Hvordan det skal gå aner vi virkelig ikke. Det er lite som tyder på at bemanningen er tilstrekkelig til å makte det fra 3. januar slik det ser ut nå. Dette siste gjelder også skolene, sier Evenshaug.

Det som kan få korthuset til å ramle sammen er store karanteneuttak blant ansatte begge steder. Utdanningsforbundet mener reglene, slik de er i dag, tilsier at disse ikke er omfattet av unntaket som gjør at de kan jobbe ved å teste seg ut av karantenen med hurtigtest på dag én. De mener deres yrkesgruppe er definert som samfunnsviktig, ikke samfunnskritisk.

De får også støtte fra Folkehelseinstituttet i dette.

– Etter nåværende regler kan de ikke det, sier Pål Surén, barnelege og forsker ved FHI, til Drammens Tidende. Det er imidlertid ventet en avklaring på dette før juleferien er over.

Det er §6 i covid-19-forskriften som åpner for unntak fra smittekarantene for «personer som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov.

Ulike signaler

– Forskriften sier ikke at det gjelder kun samfunnskritiske, men personer som er strengt nødvendige for drift av kritiske samfunnsfunksjoner. I listen over viktige samfunnsfunksjoner inngår skoler og barnehager, og vi har forstått at ordlyden i forskriften favner videre enn kun de samfunnskritiske funksjonene, men vi vet at nasjonale myndigheter har gitt ulike signaler, sier Einar Sagberg, smittevernoverlege i Drammen.

Han viser til at kommunen følger covid-19-forskriften og da kan øvrige nærkontakter teste seg ut av arbeidskarantene på dag tre, og møte på jobb når PCR-test på dag tre er negativ.

– I tillegg har vi tolket at personell i skole- og barnehage faller inn under unntaket i paragraf 6e, slik at virksomhetsledere, når det er eneste mulighet for å opprettholde forsvarlig drift, og etter en individuell vurdering, kan frita enkelte for arbeidskarantene også før svar foreligger på test dag tre, sier Sagberg.

Ventet på skriftlig svar

Sagberg oppgir at de har fått muntlig svar fra Statsforvalteren om at ansatte i skoler og barnehager omfattes av karanteneunntaket i §6e. Det betyr at kommunen nå opererer med at ansatte i barnehagen kan teste seg ut for å jobbe den første dagen av karantenen – etter en streng individuell vurdering av virksomhetsleder om at dette er eneste mulighet for å opprettholde forsvarlig drift.

– Vi har bedt om et skriftlig svar og avklaring fra Statsforvalteren, og vi vet at Kunnskapsdepartementet har en annen tolkning. Vi innretter oss etter den lovfortolkningen som kommer, sier Sagberg.

Utdanningsforbundet sendte mandag et brev til Drammen kommune der de etterlyste avklaring på praktiseringen av karantene, og et ønske om at hurtigtester gjøres tilgjengelige for alle ansatte i sektoren.

Denne artikkelen ble skrevet før svaret fra Kunnskapsdepartementet kom onsdag. Etter at Drammen kommune har vært i dialog med Kunnskapsdepartementet har de fått bekreftet at ansatte i barnehage og skole ikke er en del av yrkesgruppene som skal fritas fra karanteneplikten etter covid-19 forskriften §6e.

Det opplyser departementet til kommunen.

Drammen kommune har varslet lederne i barnehagen og skolen om svaret. Fram til kommunen mottok svaret fra departementet var det noe uklart hvordan det skulle tolkes, men kommunen opplyser nå at fra og med onsdag er praksisen at de ansatte i barnehage og skole ikke skal fritas fra karantene i arbeidstid.

Informasjonen endrer ikke på at ansatte i barnehage og skole er definert som samfunnsviktige yrker og har krav på å bruke hele åpningstiden i barnehage, SFO og skole ved behov.

– Svært krevende

– Avslutningsvis vil vi si at det oppleves svært krevende at vi skal jobbe med barn og unge som er fritatt for karantene ved nærkontakt. Samfunnets behov for åpne barnehager overstyrer de ansattes rett til et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, heter det i brevet.

Evenshaug presiserer at de forholder seg til det dersom regjeringen åpner for karantenefritak for ansatte i barnehager og skoler.

– I så fall er det en forventning om at ansatte får tilgang til hurtigtester, sier han.

LES OGSÅ: