Barna våre er noe av det aller viktigste vi har. Derfor gjør vi det vi kan for å gi dem en trygg og god oppvekst. Dessverre er det ikke alle barn som får det, og som av ulike årsaker ikke kan bo sammen med foreldrene sine.

For disse kan barnevernet være det som skal til for å gi dem en bedre oppvekst. Derfor er det svært viktig at barnevernet fungerer som det skal.

Krav om årlig barnevernsrapportering

Fra 1. januar 2021 er det nå lovbestemt at barnevernstjenesten må gi en årlig tilstandsrapport om tjenesten i kommunen. Dette er viktig for å gi de lokale beslutningstagerne bedre innsikt om tilstand, utvikling og viktige problemstillinger i barnevernstjenesten. Målet er bedre prioriteringer og kontroll i kommunene, og et enda bedre barnevern for barnas beste.

Nylig kom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet med en rapport som viser at tilliten til barnevernet øker. Det er bra, men vi har fortsatt en jobb å gjøre. Det kommer for mange historier og saker der barnevernet ikke har gjort en god nok jobb. Tilsyn har også vist at det barnevernets arbeid i flere kommuner er for lite kjent blant de lokale beslutningstagere.

Kommunestyret må være tett på barnevernet

Det er kommunene som har ansvar for den kommunale barnevernstjenesten. Dermed er det også de som har ansvaret for å sikre at den kommunale barnevernstjenesten utfører sitt arbeid i tråd med regelverket, slik at barn og familier får den hjelpen de har behov for. Både kommuneloven og barnevernloven har bestemmelser som skal sikre dette.

For å klare å styrke og forbedre barnevernet, er det avgjørende å få god kunnskap og kjennskap om tilstanden i den enkelte kommunes barnevernstjenesten. Rapporten skal blant annet se på om barnevernet er godt nok organisert, hvor mange ansatte de har og hvilken kompetanse de ansatte har. I tillegg skal den si noe om antall bekymringsmeldinger, antall fristbrudd og barn som foreldre ikke kan ha omsorgen for.

Alt dette er viktige indikatorer som hver for seg og til sammen vil være med på å avdekke og tydeliggjøre hvor skoen trykker. Samtidig vil den kunne gi politisk ledelse i kommunestyrene mye bedre kunnskap og involvering om tilstanden i egen barnevernstjeneste og kvaliteten i arbeidet som gjøres.

Barnas beste barnevern

Årlig krav om tilstandsrapportering fra barneverntjenesten gjør at kommunen jevnlig må vurdere om kvaliteten og bemanningen i barnevernstjenesten er god nok. Det vil også synliggjøre kommunene som ikke prioriterer barnevernet. Dette skylder vi barna våre, og ikke minst de ansatte i barnevernet, som hver dag gjør en innsats for at alle skal få en så trygg og god oppvekst som mulig.