(Drammens Tidende)

DRAMMEN: Bybru-saken skal enda engang opp i bystyret i Drammen, på bystyremøtet den 7. oktober.

I sitt forslag til vedtak skriver rådmannen i fire punkter:

  • Ny bybru bygges i tråd med vedtak i Bystyret 25.9.2018
  • Midlertidig bru av fagverk (Baileybru eller lignende) velges som hovedløsning for gående og syklende i anleggsperioden for riving og bygging av ny bybru.
  • Som tilleggstiltak for gående og syklende i anleggsperioden utredes videre: gratis adgang på ordinære bussruter i en sentrumssone, elektriske bysykler og elektriske sparkesykler.
  • Tiltakene for gående og syklendes fremkommelighet i anleggsperioden legges inn i budsjettet for ny bybru og behandles i kommende økonomiplaner.

Dyrere å rehabilitere, enn å bygge nytt

I siste bystyremøte bestemte bystyre å legge vedtaket om å bygge ny bybru på is, med hovedbegrunnelse i usikker kommuneøkonomi etter fallet av bypakka, som vil gi kommunen flere utgifter til samferdsel.

Rådmannen mener imidlertid at det på sikt vil bli dyrere å rehabilitere den gamle brua, enn å bygge ny.

I sin begrunnelse skriver rådmannen at han har vært i tett dialog med Bane NOR, samt flere rådgiverfirma for å belyse ulike alternativ, etter at bystyret ba rådmannen om vurdere alle økonomiske konsekvenser av å oppgradere og reparere dagens bybru, sett opp mot å bygge en helt ny bybru.

Rådmannen fraråder nå å gå tilbake på bystyrevedtaket fra i fjor om å bygge ny bybru.

Dette begrunnes med følgende:

Kostnader:

«I et langt tidsperspektiv er det betydelig mer kostbart først å rehabilitere dagens bru og senere bygge ny bru eller rehabilitere på nytt, enn det er å bygge ny bru samtidig med at Bane NOR skifter ut brua over jernbanesporene.

Det man kan oppnå med å rehabilitere, er å skyve utgifter fram i tid, men totalkostnadene blir større. For kommunen kan imidlertid rehabiliteringsalternativet også gi de største utgiftene på kort sikt dersom kommunen i tillegg til selve rehabiliteringen må betale erstatning til Bane NOR som følge av at man går bort fra vedtaket av 25.9.2018. Bane NOR har antydet et erstatningskrav mot kommunen for utgifter de vil få ved en helomvending fra kommunens side.»

«Dersom an velger å rehabilitere eksisterende bru over elva, vil kommunen senere måtte dekke kostnaden for ny bybru, inkludert eventuell midlertidig gang- og sykkelbru. Bane NOR vil sette svært strenge krav til hvordan en ny bybru kan bygges inntil / over den nye stasjonen. Rådmannen vurder at en ny bybru vil bli dyrere å bygge senere enn hvis man bygger ny bybru nå i samarbeid med Bane NOR.»

Kostnads-usikkerhet:

«Usikkerheten i kostnadsoverslaget fra 2018 for ny bybru er +/- 40 %. Usikkerhetene i rehabiliteringskostnadene er større (+ 45 % / -20 %) fordi man ikke vet hvilke skader som avdekkes ved nærmere undersøkelser (under vann, under elvebunnen, inne i konstruksjonen).»

Forsinkelser og ringvirkninger for kollektivtrafikk:

«Det vil oppstå forsinkelse i InterCity-prosjektet hvis man endrer forutsetningene som er vedtatt. Dette vil få en stor økonomisk konsekvens for Bane NOR med et mulig krav overfor kommunen.

Videre kan det forsinke åpningen av InterCity-dobbeltspor til Tønsberg og innføringen av nytt signalsystem for jernbanen på strekningen Asker-Tønsberg med ett år, og dermed føre til et mindre pålitelig togtilbud for de reisende i opptil ett år ekstra. Dette vil medføre flere perioder med buss for tog, både planlagte og ikke-planlagte, som erfaringsvis er en stor belastning for de reisende.

Ved rehabilitering berøres kollektivtrafikken lokalt i Drammen i to eller flere anleggsperioder, mens man ved å bygge ny bru samtidig med Bane NORs arbeid greier seg med én anleggsperiode. Grunnen til det er at ved rehabilitering, må man senere bygge ny bru over elva eller om mulig rehabilitere den gamle brua igjen. En analyse av trafikkavviklingen viser at det er liten forskjell i kjøretid for busser via Øvre Sund bru eller via ett felt over Bybrua ved rehabilitering. Kjøretidsforskjellen kan også minskes bl.a. ved optimalisering av lyskryss på strekningen. Kjøretidsforskjellen via Øvre Sund bru kontra Bybrua for kollektivtrafikk bør derfor ikke tillegges vekt i valget mellom ny bybru og rehabilitering av den eksisterende.»

Bedre tilbud til gående og syklende:

«Tilbudet for gående og syklende i anleggsperioden vil være omtrent det samme ved rehabilitering og ved bygging av ny bybru. Ved rehabilitering vil det være mulig å gi de myke trafikantene et tilbud over Bybrua i så godt som hele anleggsperioden, forutsatt at det ikke avdekkes skader som medfører at brua må stenges helt i perioder. Ved bygging av ny bybru vil de myke trafikantene få et tilbud på en midlertidig gang- og sykkelbru oppstrøms for dagens bru.

Ny bybru vil gi et bedre tilbud til både gående, syklende og kollektivtrafikk fordi bruas bredde utvides.»

Et arkitektonisk løft for Drammen:

«Ny bybru er planlagt med et helhetlig arkitektonisk grep og utforming som vil føre til et løft for Drammen sentrum. Den nye bybrua vil både visuelt og funksjonelt bidra til å skape identitet gjennom interessant arkitektonisk utforming og bidra til å vektlegge Byaksen og sentrum i Drammen. I prosjektet ligger også inne oppgradering av bruas landingsområder på begge sider av elva. Med rehabilitering av brua over elva, vil Bane NOR bygge en enklere betongplatebru over jernbanesporene. Man vil da stå igjen med en bru der omtrent 1/3 er byttet ut og 2/3 er den gamle brukonstruksjonen, slik at byen vil få en bru som vil framstå som to bruer som er lappet sammen uten en jevn linjeføring og uten en helhetlig løsning. Det vil heller ikke bli noen oppgradering av landingsområdene.

Det er ikke mulig senere å kombinere bruløsningen fra parallelloppdraget i 2018 med en enklere betongplatebru over jernbanesporene fordi de to bruløsningene har forskjellig høyde. Det betyr at dersom man velger rehabiliteringsalternativet nå, må fremtidig løsning for Bybrua forholde seg til den enklere brua Bane NOR bygger over jernbanesporene. Man har ikke mulighet til å få et sammenhengende arkitektonisk grep på linje med det som ble utarbeidet i parallelloppdraget.

Vil gå inn som en del av kulturmiljøet byaksen

Bybruas verdi som kulturminne vil bli redusert når ca. 1/3 av den erstattes av en ny brukonstruksjon over jernbanesporene. Ny bybru vil kunne gå inn som en del av kulturmiljøet Byaksen, og gjennom sitt interessante arkitektoniske grep bidra til å styrke dette. Det er uansett begrenset hvor lenge det vil være mulig å forlenge levetiden på dagens bybru slik at det på et tidspunkt uansett må bygges ny bybru. Den eksisterende bybruas verdi som kulturminne bør derfor ikke tillegges vekt,» skriver rådmannen.

Rådmannen opprettholder sin anbefaling om å bygge en midlertidig gangbru i byggeperioden.