I den største krisen landet har stått i på ualminnelig mange år, lever FrP opp til slagordet «for folk flest». Bare den siste uken har vi sørget for feriepenger til arbeidsledige og permitterte, pensjon fra første krone og fjerning av den meningsløse underreguleringen av pensjonsutbetalingene.

Selv om vi sliter på meningsmålingene om dagen, så mener jeg de politiske resultatene den seneste tiden viser hvorfor det trengs et sterkt FrP i norsk politikk. Og jeg tror disse resultatene også vil gi seg utslag i økt oppslutning – fordi folk flest ser det fornuftige i det vi nå har kjempet igjennom - og som kommer vanlige folk til gode.

Aller først: Fjerning av underregulering av pensjonsutbetalingene. Da pensjonsreformen ble vedtatt for ti år siden, var FrP det eneste partiet som stemte imot. Blant annet fordi vi ikke kunne akseptere at pensjonister skal få sin pensjon underregulert med 0,75 prosent per år – sammenlignet med lønnsoppgjøret. Det har ført til at pensjonistene har fått reduksjon i kjøpekraft – og på dette tiåret tapt minst 7,5 prosent i forhold til personer omfattet av lønnsoppgjøret.

Vi kunne ikke lenger sitte stille og se på denne uretten. Vi kjempet mot dette også i regjering, men nådde ikke frem. I et samspill med SV og Pensjonistforbundet har vi nå tvunget alle de andre på Stortinget i kne – og det blir nå slutt på underreguleringen. Nå skal pensjonistene få snittet av lønns- og prisveksten. Vi har til og med fått til at vedtaket skal ha tilbakevirkende kraft, slik at pensjonistene skal kompenseres for redusert kjøpekraft for 2020.

Dernest: På grunn av koronaepidemien rammes mange arbeidsledige og permitterte av at de ikke har rettigheter til feriepenger. Også det har FrP nå fått på plass – foreløpig som en midlertidig ordning for 2021-2022. For det er jo gjerne slik at arbeidsledige og permitterte har tæret på alt de har av reserver og kapital når sommerferien kommer. Samtidig har de familieliv og barn, og behov for annerledesdager og ferie – som alle andre. En grå og vanskelig hverdag kan kanskje bli bedre av Stortingets beslutning.

Til slutt: Pensjon fra første krone. Det var Arbeiderpartiet som innførte systemet med at man ikke fikk det. Siden har de snakket om viktigheten av at alle skal få det. Arbeiderpartiet har regjert de fleste år etter krigen, men aldri klart å endre det partiet selv innførte. Nå skjer det - etter påtrykk fra FrP, som har fått regjeringspartiene med på vedtaket. Arbeiderpartiet stemmer imot en ordning de selv innførte, som vil komme spesielt unge, studenter og kvinner i små stillinger til gode. Det er vanskelig å forstå. Det vil være til hjelp for arbeidstakere i kortvarige engasjementer og deltidsjobber, som i dag ikke har rett på pensjonsopptjening.

Fremskrittspartiet ønsker også å løfte minstepensjonen opp til fattigdomsgrensen – som er på 247.000 kroner. Det får vi dessverre ikke flertall for. Det blokkerer regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet for. Det ville hatt en kostnad på cirka seks milliarder kroner i 2021. I fjor fikk vårt gedigne oljefond, eller Statens pensjonsfond utland som det riktig heter, en avkastning på 1070 milliarder kroner. Norge gir cirka 40 milliarder i bistand i 2021. Samtidig mener flertallet på Stortinget at vi ikke skal øke minstepensjonen opp til fattigdomsgrensen. Det er uverdig. Og det er uforståelig.

Det skal ikke være mulig å tvile på hvorfor vi trenger et sterkest mulig FrP – partiet for folk flest – på Stortinget også etter valget 13. september.