(Bygdeposten)

I Viken fylkeskommunens innstilling til Nasjonal Transportplan (NTP) 2022–2033, som skal vedtas 18. juni, er ikke ny rv. 35 nevnt med et ord.

Olav Skinnes har likevel stor tro på at strekningen fra Langerudbakken til Knivedalen skal få gang- og sykkelvei innen fire år.

– Det er en ulykkesutsatt vei, så hensynet til trafikksikkerhet gjør at jeg tror vi skal finne penger til nødvendig utbedring på strekningen, slik at trafikksikkerheten skal bli like god som det den er blitt fra Knivedalen til Åmot, sier Skinnes, som selv bor i Krødsherad.

Avkjøring til Sigdal

Det er tidligere signalisert fra Statens veivesen at ny avkjøring fra rv. 35 til Sigdal i Åmot, ikke er aktuelt å bygge før ny riksvei fra Hokksund til Åmot er på plass.

– Det har vært innstillingen til veivesenet, men jeg føler de har endret mening. Ny avkjøring til Sigdal vil derfor kunne realiseres som et eget prosjekt, uavhengig av om det bygges en ny rv. 35 eller ikke, sier Skinnes.

Når sigdølingene kan forvente å få ny avkjøring i Åmot, tør han ikke spå noe sikkert om.

Ny Rv. 35 ikke prioritert

Ifølge Skinnes har Regjeringen det siste halvannet året ikke kommet med klare signaler på at det skal bygges ny firefelts vei fra Hokksund til Åmot. Noe han tolker dit hen at den ikke er en prioritert veistrekning.

– Viken fylkeskommune vil derfor prioritere å få ferdigstilt E-134 fra Asker til Drammen og E-16 fra Skaret til Hønefoss i den kommende planperioden, sier den lokale «veisjefen».

Fylkeskommunen ønsker i stedet framover å legge vekt på trafikksikkerhetstiltak, samt fornying og vedlikehold av dagens rv. 35.

Har ikke gitt opp Randsfjordbanen

I fylkeskommunes innstilling til kommende NTP, er heller ikke Randsfjordbanen nevnt annet enn i en bisetning. Denne sier at persontrafikk på banen mellom Hokksund og Hønefoss bør prioriteres så snart Ringeriksbanen står ferdig.

Det ble i mai klart at Ringeriksbanen tidligst kan stå ferdig i 2030, så alt tyder på at det vil gå minst ti år før det kan bli snakk om et fullgodt persontogtilbud på Randsfjordbanen.

– Det er bestemt at økningen av persontransport mellom Hokksund og Hønefoss skal skje på bane. Jeg vil uavhengig av når Ringeriksbanen står ferdig, gjøre det jeg kan for å få på plass persontog på strekningen, sier Skinnes, som nylig er valgt som leder i Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg for samferdsel.

Selv om Skinnes gjerne vil har persontog på Randsfjordbanen så fort som mulig, blir det tidligst i 2024. Før jernbaneverket er ferdig med ombyggingen av jernbanesporene ved Gulskogen i Drammen, vil det ikke bli satt inn flere tog på Randsfjordbanen.