Skal bruke 310 millioner på å inkludere barn og unge i lavinntektsfamilier

Har du en god idé til et prosjekt ​som kan bidra til å inkludere barn og unge som er berørt av fattigdomsproblemer? Da er du velkommen til å søke om midler fra en nasjonal tilskuddsordning.

Har du en god idé til et prosjekt ​som kan bidra til å inkludere barn og unge som er berørt av fattigdomsproblemer? Da er du velkommen til å søke om midler fra en nasjonal tilskuddsordning. Foto:

Har dere en god idé til et prosjekt som kan bidra til å inkludere barn og unge som er berørt av fattigdomsproblemer?

DEL

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge».

Tilskuddsordningen støtter et bredt spekter av tiltak, men i særlig grad ferie- og fritidstilbud, utlånssentraler og kvalifiserende tiltak som sommerjobb og arbeidstrening.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Offentlige og private aktører som søker forplikter seg til å bidra med 20 prosent av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. Frivillige organisasjoner forplikter seg til å bidra med fem prosent i egenfinansiering.

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler til tiltak som bidrar til:

 • at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
 • at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
 • deltakelse på alternative mestringsarenaer for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer

I saksbehandlingen vektlegger Bufdir vanligvis:

 • søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer
 • tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
 • tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn
 • tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker

Om tilskuddsordningen

 • Beløp: Om lag 310 millioner kroner (2020)
 • Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019.
 • Rapporteringsfrist: 1. april 2021.
 • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet
 • Viktig informasjon om tilskuddsåret 2020:
  • For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte, må kommunen bekrefte at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. Kommunen må også oppnevne en kontaktperson for tilskuddsordningen og sørge for en knutepunktfunksjon. Kommunen skal bekrefte dette i eget skjema. Fristen for å sende inn bekreftelsesskjemaet var 19. november 2019.
  • Punktet over gjelder ikke for frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 1 b) i regelverket. De kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen. Lokallag, fylkeslag og andre må søke gjennom kommunen.
  • Når kommuner som berøres av kommunereformen fra 1.1.2020 selv er søkere, må de bruke organisasjonsnummeret som kommunen vil benytte etter at reformen har trådt i kraft. Informasjon om hvordan du går frem for å knytte deg til et nytt organisasjonsnummer, finner du etter at du har logget inn i søknadsportalen.
  • For å forenkle saksbehandlingen i kommuner med få søknader er det frivillig for kommuner/bydeler som mottar én eller to søknader å vurdere og rangere disse (se regelverkets punkt 2). Dette har ikke innvirkning på krav om innsending av bekreftelsesskjema.
  • Vi anbefaler at alle som vil søke leser utlysningen nøye.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken