Den nye fylkeskommunen vil ha 1,2 millioner innbyggere og strekke seg fra Halden til Hallingskarvet. Som en konsekvens av dette får Viken mer ansvar for samferdsel enn fylkeskommunen tidligere har hatt.

En av de desidert største oppgavene Frp vil ta fatt på, er å ta igjen vedlikeholdsetterslep på vei. Totalt 5339 kilometer fylkesvei er totalen og vi vet vedlikeholdsetterslepet er enormt. Et godt og sammenhengende veinett er avgjørende av flere årsaker.

Når vi spør næringslivet i Buskerud, Østfold og Akershus hva de ønsker, kommer svaret raskt. Bedre veier gir økt produktivitet og gjør hverdagen enklere. Tid brukt i kø eller i sakte tempo på nedslitte veier gjør hverdagen vanskeligere. Skal vi sikre at bedrifter velger å etablere seg utenfor de store byene, er gode og trygge veier helt avgjørende. Faktisk er det å oppgradere fylkesveiene noe av den beste distriktspolitikken fylkeskommunen kan bidra med.

Et annet moment er trafikksikkerheten. Nedslitte veier gir økt risiko for ulykker. Vi vet hvilke tragedier som kan forkomme på veiene, og må gjøre alt det vi kan for å få ned ulykkesstatistikken ytterligere. Viken blir Norges største fylkeskommune og bør være landsledende på samferdsel.

Får Fremskrittspartiet en hånd på rattet etter valget, er dette noe av det første vi skal gripe fatt i. En nøyaktig tidsplan for å få veiene opp på akseptabelt nivå må på plass raskt. Akershus har gjort mye på området og i Buskerud ble det investert rekordmye i perioden 2011 til 2015. Dersom det er politisk vilje kan dette gjøres til en hovedprioritet.

Vi lover å jobbe videre for at dette ikke blir bompengefinansiert. Selv om resten av partiene ivrer for økte bompenger skal vi i Frp gjøre det vi kan for å forhindre det. I nedre Buskerud klarte Frp å få avverget Buskerudbyen og det massive bompengekaoset det var lagt opp til

Vi lover å fortsette kampen mot bompenger – også etter valget.