Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp

Øydis Jahren er 6.-kandidat for Øvre Eiker Høyre.

Øydis Jahren er 6.-kandidat for Øvre Eiker Høyre. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerØvre Eiker Høyre er opptatt av hva som er viktig for deg. Øvre Eiker Høyre er opptatt av å involvere deg i politiske beslutninger.

Hvorfor er vi det? Jeg skal gi deg noen argumenter:

• Et velfungerende demokrati kjennetegnes av at innbyggerne deltar og er involvert i å utforme politikk på områder de berøres av. Oppgaveutvalget i Øvre Eiker, som nå har skolestrukturen oppe til vurdering, er et godt eksempel på dette. Oppgaveutvalgets formål er å foreslå en skolestruktur gjennom å utarbeide et kunnskapsgrunnlag og foreslå mål og strategier. Dette utvalget er sammensatt av 10 innbyggere med spesiell interesse for eller kunnskap om oppvekst og skal sammen med 5 politikere komme med en anbefaling til kommunestyret. Vi venter spent på hva utvalget har vurdert og hva de vil anbefale. Dette vil bli førende for vedtaket som skal fattes i kommunestyret.

• En annen grunn til at innbyggerinvolvering er viktig er at det gir alle en mulighet til å bli inkludert i beslutningsprosesser som foregår i hele kommunestyreperioden. Øvre Eiker Høyre går til valg på vårt partiprogram, men det kan dukke opp saker underveis i valgperioden hvor vi som politikere er usikre på hva innbyggerne mener. Vårt mandat er å representere befolkningen, og det å høre på folk mellom valg kan øke vår mulighet til å representere innbyggerne på en god måte. Det vil gi en bedre politikk og styrke vår mulighet til å bygge samfunnet nedenfra, noe vi i Høyre og jeg er veldig opptatt av.

• Politikerne i en kommune har fått tillit fra innbyggerne til å fatte beslutninger på deres vegne. Jo bedre informert vi er før en beslutning fattes jo større er sjansene for at beslutningene får de konsekvensene de er ment å ha. Innbyggerne sitter gjerne på informasjon om hvordan ulike vedtak vil slå ut i praksis – enten fordi de er personlig involvert, for eksempel at de er pårørende til en person som mottar tjenester fra helse- og omsorg eller fordi de er foreldre til et barn i barnehage, eller fordi de har særskilt fagkompetanse. Det er jo også velkjent at den som har skoen på best vet hvor den trykker. Som politiker vil jeg gjerne vite hva innbyggerne mener før en beslutning fattes i kommunestyret, det gir mening og motivasjon for det politiske arbeidet, og vil gi en bedre politikk.

• Når innbyggerne involveres i å utvikle sine nærområder og i å finne gode løsninger, kan man oppleve at det i mange tilfelle kan utløse lokale ressurser og at lokale ildsjeler blir engasjert. Dette er noe av tanken bak «samskaping» som finner sted når to eller flere aktører bestreber seg på å løse en offentlig oppgave eller samfunnsmessig problem gjennom bruk av egne erfaringer, ressurser, kompetanse og ideer. Samskaping er det samme som brukerinvolvering hvor intensjonen er å få innbyggerne til å peke på hvilke utfordringer og behov de har og hvilke tjenester som bør prioriteres. Innbyggerne blir oppmerksomme på hvilke behov som må og bør ivaretas og hvordan de selv, frivilligheten eller lokalsamfunnet de bor i kan bidra til å ivareta disse behovene. Involvering kan på den måten utløse ressurser i lokalsamfunnet og sammen bidra til at kommunen får økt sin handlingskapasitet. Mange norske kommuner etablerer nå lokalsamfunnsutvalg i ulike varianter. De har som formål å styrke demokratiet gjennom å mobilisere til medvirkning og skape engasjement i samfunnene i saker som er viktig for innbyggerne lokalt. Grendeutvalgene i Øvre Eiker er gode eksempler på lokalt engasjement. Øvre Eiker Høyre vil følge disse utvalgene og legge til rette for videre utvikling og engasjement lokalt.

• Det å engasjere seg gir også ofte en følelse av fellesskap. Øvre Eiker kommune har en visjon om å være «Helt Innafor». Lokalt engasjement åpner muligheter for deltakelse og engasjement og vil gi mange en mulighet til å være inkludert i et fellesskap. Felles utviklingsprosjekter kan bygge en følelse av at man hører sammen og har ansvar for hverandre, bygge en følelse av et «vi». Deltakelse kan dermed ha en integrerende og samfunnsbyggende funksjon. Sist men ikke minst kan deltakelse i lokale prosjekt bygge mellommenneskelig tillit som er et av de viktigste kjennetegnene ved et velfungerende lokalsamfunn.

Til sist vil jeg si at innbyggermedvirkning først og fremst er en holdning jeg som politiker vil formidle til innbyggerne. Jeg er faktisk opptatt av å bygge samfunnet nedenfra ved å lytte til innbyggerne. Jeg er interessert i høre hva alle i kommunen mener og jo bedre informert jeg er som politiker, jo bedre beslutninger vil jeg være med på å fatte, slik at vi sammen skaper et Livskraftig Øvre Eiker.

Vil du være med å påvirke? Da er det viktig at du bruker stemmeretten din til høsten. Øvre Eiker Høyre er opptatt av å lytte til og å involvere innbyggerne i politiske beslutninger, da trenger vi deg og din stemme.

Artikkeltags