Store systemer gjør mennesker små. Nærhet er ikke problemet, nærhet er svaret.

LOKAL NÆRHET: Senterpartiet vil at politi, brannstasjon, ambulanse og Nav fortsatt skal ha tilhold i Nedre Eiker. ARKIVFOTO: STIG ODENRUD

LOKAL NÆRHET: Senterpartiet vil at politi, brannstasjon, ambulanse og Nav fortsatt skal ha tilhold i Nedre Eiker. ARKIVFOTO: STIG ODENRUD

Av

Nedre Eiker Senterparti kjempet for at Nedre Eiker skulle forbli en selvstendig kommune. Da resultatet av kommunestyrets valg ble noe annet., har nå Drammen, Svelvik og Nedre Eiker slått seg sammen, med Gro Nyhus som vår leder og Simon Sebastian Nordanger som vår ordførerkandidat.

DEL

MeningerDersom det i framtiden skulle oppstå en mulighet for at Nedre Eiker igjen kunne bli egn selvstendig kommune, vil Drammen, Svelvik og Nedre Eiker Senterparti støtte dette.

Drammen, Svelvik og Nedre Eiker Senterpartis hovedpunkter i vårt nye program er:

Våre kampsaker

  • Bomring - nei takk.
  • Nei til å kreve at dagens innbyggere skal betale for byvekst.
  • Nei til at bilistene skal betale for kollektivsatsingen.
  • Ja til statlig og fylkeskommunal finansiering av deres veier. -Ja til samme kollektivtilbud i hele Nye Drammen kommune, tilpasset lommeboka og hverdagen.
  • Alle sosiale møteplasser, som Down Under videreføres og styrkes. Svømmehallen i Krokstadelva og Svelvik bevares. Alle lokale bibliotek består
  • Brann, politi og ambulanse i hver av dagens kommuner.
  • Fortsatt Brannstasjon i Mjøndalen.
  • Fler lokale skoletilbud, åpne Berger skole og bygge Åskollen ungdomsskole. – Tilrettelegge et variert boligtilbud i distriktene i den nye kommunen.
  • Legge fram en boligsosial rammeplan med vekt på hus med egen hageflekk til en akseptabel pris

Klima og Miljø

Vi ønsker et grønt skifte med fokus på bakkekontakt og et fokus på tiltak som tar hensyn til hverdagen til menigmann.

For å senke forurensning vil vi bytte ut gamle ovner mot et kommunalt tilskudd. I samarbeid med Landbrukskontoret vil vi avsette arealer som skal gi innbyggerne tilgang til parseller for egen grønnsaksproduksjon og ha økt fokus på naturområder i alle bydeler.

Nye Drammen skal ikke benytte seg av klimakvoter, men utrede mulighet for etablering av Smog Tower der vi har tung luftforurensning.

Landbruk og skogbruk

Vern av matjord er god matberedskap. Matjord skal ikke bygges ned, all utbygging av næringseiendommer og boliger skal bygges på fjell og skoggrunn. Dersom matjord må brukes skal den erstattes med nydyrking i samme skala.

I nye Drammen kommune er frukt, bær og grønnsaksproduksjon i utvikling. Økologisk landbruk må få avkastningsmuligheter gjennom kommunale innkjøpsordninger. Lokale landbruksprodukter må bli prioritert til alle kommunale kantiner, sykehjem, eldresentre og kommunale arrangementer der mat er inkludert.

Skogen i Norge tar netto opp CO2 tilsvarende halvparten av de norske klimautslippene. Av det totale arealet i Nye Drammen på 317670 dekar er 228192 dekar skogområder. Aktiv skogpolitikk er en aktiv, konkret og billig måte å nå klimamålene. I Nye Drammen har innbyggerne store ressurser som kan bidra til sysselsetting og verdiskapning for kommunen. Skog i vekst tar opp mer CO2 enn gammel og uproduktiv skog.

Senterpartiet vil kreve en aktiv skogskjøtsel, med hogst, planting, gjødsling og ungskogpleie, som bidrar til en betydelig klima gevinst.

Bruk av tre som bygg materiale er viktig for carbonlagring og er lønnsom for vår skognæring. Senterpartiet vil at offentlige kommunale bygg skal utføres i massivt tre eller reisverk i massivt tre av norsk tømmer.

Eldreomsorg

Alle eldre som ikke lenger kan bo hjemme på grunn av sviktende helse må få bo på et eldresenter eller sykehjem i sitt nærmiljø.

Senterpartiet krever at alle eldresentre og sykehjem som er planlagt i sine respektive kommuner før sammenslåingen blir bygget i den planlagte perioden.

Det planlagte og vedtatte eldresentret i Krokstadelva må bygges etter plan.

Ingen eldresentre eller sykehjem legges ned i Nye Drammen, som følge av sammenslåingen. I eldreomsorgen er nærmiljøet alfa og omega. Hjemmesykepleien må styrkes i sin helhet.

Senterpartiet vil føre en pårørende og frivillighetspolitikk som styrker de som yter en ekstrainnsats for de eldre gjennom gode økonomiske rammer for de lokale Frivillighetssentraler.

Arbeid og inkludering

De lokale Nav kontorene skal bestå.

Internasjonalisering, arbeidsinnvandring, teknisk utvikling og større krav til fagkunnskap påvirker partene i arbeidslivet. Det har også ført til mer arbeidslivskriminalitet. Nedgangen i antall nyutdannede fagarbeidere viser at kommunen må ta noen grep. Nye Drammen må bidra med lærlingplasser i alle kommunale virksomheter.

Senterpartiet vil at kommunen dedikerer etter behov 5 års praktikantplasser til unge som har falt ut av systemet slik at de kan ta fagbrev.

EU/EUS og EFTA avtalene sikrer reise uten visum for å søke arbeid eller besøke familie i inntil 3 md. Drammen, Svelvik og Nedre Eiker mener det er nødvendig å sikre seg mot utnyttelse av regelverket. Vi har en stor andel av gatetiggere som følge av misbruk av regelverket. Det å konsekvent reise inn og ut av landet med formål å bruke tiden i landet på å tigge er ikke akseptabelt. Alle nødstilte med rett til sosiale støtteordninger får sine behov dekket etter norsk lov. Senterpartiet vil arbeide for at det stilles krav til oppholdstillatelse for å tigge i Drammen

Vårt fullstendige valgprogram vil bli lagt ut på vår hjemmeside: drammensenterparti@post.com.

Artikkeltags