Klima, miljø og lokalpolitikk

NR. 23: Knut Sønju er nominert på Øvre Eiker Høyres liste. FOTO: PRIVAT

NR. 23: Knut Sønju er nominert på Øvre Eiker Høyres liste. FOTO: PRIVAT

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerKlimaet er trolig den største utfordringen i vår tid. Kanskje er det også den mest krevende. Vi trenger å vinne kontroll over jordas helse. Klimautfordringen må vi tøyle for å unngå omfattende følger på lengre sikt som mangel på mat og vann, folkeflyttinger og konflikter.

Det er viktig å erkjenne at vi har denne utfordringen og at den berører oss alle. For å kunne komme videre i riktig retning, må vi stikke fingeren i jorda og finne ut hvor vi står og hva som er nødvendige og mulige tiltak. Ved å snakke om temaet og få fram gode praktiske løsninger, vil holdningene til den enkelte gradvis kunne endre seg til fordel for miljøet.

Grunnleggende premisser for arbeidet legges i internasjonale avtaler og i nasjonal politikk. Men mye av den praktiske gjennomføringen vil skje i lokalsamfunnene. Høyre vil at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Norske kommuner og lokalsamfunn må spille en aktiv rolle i klimakampen for at landet skal kunne omstille seg. Hvordan kan vi bidra i vår kommune til å nå målene?

Skogen i Øvre Eiker binder i dag om lag 37 % av de samlede CO2 utslipp i kommunen. Ved målrettet bruk og skjøtsel kan mer av skogens potensial utnyttes. Planting og aktiv bruk slik at skogen holdes grønn og i god vekst fremmer opptaket av CO2. Høyres ideologiske utgangspunkt er at vi som samfunn har ansvar for å forvalte naturen slik at den blir i minst like god stand til våre etterkommere. Her har grunneierne en viktig oppgave. Kommunen er pådriver og bestemmer til sjuende og sist arealbruken.

Transport på veiene i Øvre Eiker gir CO2 utslipp på 15 % av de samlede utslippene i kommunen. Høyre mener at vi må planlegge lokalsamfunn slik at transportbehovene blir så små som mulig. Vi vil arbeide for stedsutvikling som bygger opp under trygge, effektive og miljøvennlige transportløsninger. Tettstedene i tilknytning til transportårene bør utvikles. Samtidig bør også kollektivtransporten forbedres til de områdene der folk bor. Øvre Eiker Høyre vil arbeide for å etablere flere attraktive boområder i Vestfossen, Ormåsen, Hokksund, Skotselv og Fiskum. Vi vil arbeide for utbygging av Hokksund stasjon som knutepunkt og for to tog i timen mellom Hokksund og Oslo.

Kommunale bygg skal være energieffektive. Det betyr både at de bygges i klimavennlige materialer, og at de krever lavt energibehov i drift. Bygg i tre peker seg ut som spesielt interessant. Trebygg er nå i mange tilfeller konkurransedyktig på pris. Kommunen bør gå foran og vise vei.

Jordvern står sterkt i Øvre Eiker Høyre. Vern av dyrka mark er et viktig ledd i å bygge opp under en bærekraftig framtid. Det er en ikke fornybar ressurs. Hensynet til dyrka mark påvirker mange beslutninger om hvordan areal skal brukes. Det kan gjelde plassering av boligområder, veitraseer mv. Vern av dyrka mark skal vektlegges sterkt.

Klima- og miljøhensyn vil bli lagt til grunn ved Øvre Eiker Høyres behandling av saker i kommunen. Å vekte saker fra et slikt utgangspunkt kan gi nye og spennende vinklinger og bidra til gode løsninger samlet sett. Du inviteres til å støtte oss i dette arbeidet

Artikkeltags