Kjære velger, bruk stemmeretten!

APELL: Kim Mogen Myhre peker på stor enighet om de fleste mål i kommunen, men at det er uenighet i hvilke veier som er best å gå. FOTO: TOR CHRISTIAN ØDEGAARD

APELL: Kim Mogen Myhre peker på stor enighet om de fleste mål i kommunen, men at det er uenighet i hvilke veier som er best å gå. FOTO: TOR CHRISTIAN ØDEGAARD

Av
DEL

MeningerDet politiske klimaet på Øvre Eiker er preget av stor enighet. Vi ønsker alle de beste oppvekstvilkår for våre barn og unge, slik at de er godt rustet for å møte framtiden. En god eldreomsorg som tar vare på våre eldre og hjelpe de som sliter i samfunnet, en kommune som er er godt sted å vokse opp, leve voksenlivet, bidrar til en trygg og forutsigbar arbeidssituasjon for våre ansatte, et variert næringsliv, rikt og variert kulturliv og idrettstilbud er viktige elementer for at våre innbyggere skal ha et godt og meningsfylt liv.

Dette er det ikke uenighet om i det politiske miljøet på Øvre Eiker. Veien til målet, hvordan vi skal oppfylle våre forpliktelser og ønsker til innbyggerne, kan de ulike politiske partiene være uenige om.

Den økonomiske situasjonen til kommunen, pengesekken vil være den samme nå som etter valget. Det er vårt ansvar som folkevalgte å forvalte den best mulig til innbyggernes beste. Det handler om politisk ansvarlighet. Det er til enhver tid Stortinget som bestemmer de økonomiske overføringene til kommunen og det må vi som folkevalgte forholde oss til.

Selv om pengesekken vil være nogen lunde lik i neste kommunestyreperiode er det grep vi som folkevalgte kan gjøre. Senterpartiet har frontet flere ting i denne kommunestyreperioden og vi er klare på hva vil gjennomføre i neste periode hvis dere som velgere gir oss en stemme og mulighet til det.

Noen av virkemidlene Senterpartiet vil bruke for å få til og utvikle gode tjenester i Øvre Eiker.

Gjennomføre en tillitsreform, hvor tillit og samarbeid skal erstatte unødvendig måling, kontroll og byråkrati og sørge for myndiggjorte medarbeidere. Avgjørelser bør tas på lavest mulig nivå. Dette mener vi kan være med å forebygge sykefravær og gi større effektivitet i tjenestene. Mulig det også kan redusere utgifter til administrasjon.

Styrke samarbeidet med skole og idrett med større sambruk av bygninger. Dette kan bidra til at utgiftene til skolebygg kan reduseres.

Frivilligheten må styrkes og samarbeidet mellom frivilligheten og kommunen bidrar til mindre press på kommuneøkonomien.

Kulturlandskapet må ivaretas på en god måte for framtidige generasjoner, samtidig som vi sørger for en god bolig og næringspolitikk.

Fiber til alle innbyggere. Senterpartiet har og vil fortsette å være pådrivere for videre utbygging. God og stabil nettilgang er helt nødvendig i vårt samfunn.

Dette er noen punkter som Senterpartiet ønsker å gjennomføre som et grep for å sikre gode tjenester til alle våre innbyggere. Barn, ungdom, voksne og eldre, slik at vi kan fortsette og utvikle Øvre Eiker som den beste kommunen å leve livet i. Livet leves lokalt!

Bruk stemmeretten!

Artikkeltags