Skog og tømmer er en del av framtiden

Kristoffer Røren er leder i Eiker skogeierområde.

Kristoffer Røren er leder i Eiker skogeierområde. Foto:

Av

Skogbruket er i medvind og kan som næring være en aktiv bidragsyter både i klimakampen og for verdiskaping og bærekraftige arbeidsplasser i distriktene.

DEL

MeningerTømmerprisene er høyere enn på lenge, og industrien tjener penger og investerer for ytterligere vekst. For at dette skal fortsette, og næringen utnytte potensialet sitt må imidlertid skog- og trenæringen ha gode og stabile rammebetingelser.

Skognæringen er helt avhengig av effektiv transport. Vi ber derfor fylkeskommunen og kommunene om å sørge for at alle offentlige veier av betydning for skogbruket blir godkjent for moderne tømmervogntog. Eksempelvis vil en heving av tillatt totalvekt fra 50 til 60 tonn gi 25% færre transporter, 15-20% lavere kostnader og 15-20% lavere klimagassutslipp.

Det må gjennomføres flere tiltak for å overføre mer gods fra vei til bane og båt. Effektive tømmerterminaler og havner, elektrifisering av hele jernbanenettet og lange nok krysningsspor er eksempler på hva som må gjøres. På Østlandet må arbeidet med å finne en ny permanent tømmerhavn til erstatning for Lierstranda prioriteres, og fylkestinget sitter med nøkkelen. Dette er et effektivt tiltak både for miljøet og lønnsomheten og det er viktig at stedet har hovedvei og jernbane.

Skogen må kunne brukes aktivt. Alt tømmer som hogges i Norge er miljøsertifisert etter de strengeste internasjonale reglene. All skog som hogges blir plantet til igjen eller forynget naturlig. Skogeierne i Norge har satt til side over 70 000 nøkkelbiotoper, og ved all hogst tas det hensyn til friluftsliv, kulturminner og biologisk mangfold. Samtidig opplever vi som skogeiere stadig mer restriksjoner på hvordan vi kan utnytte skogen vår. Denne utviklingen må stanses hvis næringen skal utvikle seg videre.

Bygg står for 40% av verdens klimagassutslipp. Tre er et fornybart materiale og ved å erstatte stål og betong så mye som mulig i nye bygg kan vi effektivt redusere klimaavtrykket til byggenæringen. Vi oppfordrer alle partier i våre kommuner til å fatte et prinsippvedtak om bærekraftige bygg, og gjennom plan- og innkjøpsprosessene sørge for at kommunale og fylkeskommunale bygg benytter klimavennlige materialer.

Aldri før har verden hatt større behov for fornybare løsninger. Fornybare ressurser som sol, vann, vind og tre representerer framtiden i et bærekraftig samfunn. Skal vi etterlate oss en grønnere klode, må vi erstatte svart karbon med grønt karbon. Vi er nødt til å bruke mindre olje og mer tre. Det grønne skiftet gjennomføres lokalt. Som lokale tillitsvalgte for skogeierne i Viken Skog og Eiker skogeierområde vil vi oppfordre alle våre lokalpolitikere til klart å tydelige fortelle hvordan de kan bidra til at skog- og trenæringen kan bli en enda bedre bidragsyter til det grønne skiftet.

Tenk Tre!

Artikkeltags