Krafttak for de unge

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie svarer Merete Nedberg på hvordan få unge ut i fast jobb.

DEL

KOMMENTARMerete Nedberg tar opp et viktig tema når hun spør hvordan vi kan få flere unge i jobb (6.11). Å sørge for at flere unge fullfører skolen og inkluderes i arbeidslivet, er en av regjeringens aller viktigste oppgaver. Vi ser nå at ledigheten synker og at flere kommer seg i jobb. Det er gledelig. Vi ser også at fraværsgrensen i den videregående skolen fungerer; regjeringens nye regler har ført til at fraværet har falt dramatisk. Det betyr at flere elever er mer på skolen. De lærer dermed mer, noe som styrker sjansen for at flere fullfører skoleløpet.

Framtidens unge 

Men regjeringen er ikke fornøyd. Flere ungdommer må kvalifiseres for et arbeidsmarked som stiller stadig høyere krav. For mange unge dropper ut av videregående skole. De mangler derfor nødvendige kvalifikasjoner og erfaring. Årsaken til at ungdom faller utenfor kan for eksempel skyldes problemer i heimen, eller psykiske lidelser som angst og depresjon. Det som begynner med skulking av enkelttimer, baller ofte på seg. I tillegg til fraværsgrensen, har regjeringen derfor innført livslang rett til videregående opplæring. Unge som faller ut av skolen skal få en ny sjanse. Vi har også satt i gang et nytt toårig opplæringstiltak, myntet på personer med manglende grunnleggende kvalifikasjoner. Et forsøk med NAV-veiledere i videregående skoler har gitt gode resultater. Målet med å trekke NAV inn i skolen er å redusere frafall, ved å hjelpe ungdom med sammensatte problemer på et tidligere tidspunkt.

Tidlig innsats

Mange arbeidsgivere kvier seg for å ansette unge med hull i CV-en. Regjeringen har derfor økt bruken av lønnstilskudd, som betyr at det offentlige i en periode betaler deler av lønnen til den som ansettes. Det gjør at flere arbeidsgivere tar sjansen på å satse på de unge. Fra nyttår innførte også regjeringen aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, som betyr at unge som mottar sosialhjelp må jobbe for pengene. I mine møter med ungdommen har jeg selv sett at det gir nye muligheter til mange.

Mange unge sliter med lettere psykiske lidelser, og går på arbeidsavklaringspenger. Det bekymrer meg at antall unge på AAP øker, og at mange av dem aldri har vært i jobb. Fra januar legger vi derfor om AAP-ordningen. Tettere oppfølging, raskere avklaring og kortere stønadsløp er stikkordene for den nye ordningen.

Stor honnør til Åse Klundelien 

Regjeringen ønsker at flest mulig unge skal sikres muligheten til å få seg faste jobber. For å lykkes, har vi satt inn en rekke ungdomstiltak. Her er noen av de viktigste:

 1. Ny AAP-ordning. Fra 1. januar.
 2. Ny ungdomsinnsats. Alle under 30 år som går på NAV skal nå få et tilbud om arbeid, aktivitet eller utdanning før to måneder er omme. Innføres gradvis i løpet av året.
 3. Aktivitetsplikt. Regjeringen har innført krav om at unge som mottar sosialhjelp må jobbe for pengene.
 4. Livslang rett til videregående opplæring. For å gi ungdom en ny sjanse.
 5. Forsøk med NAV-veiledere i videregående skoler. Målet er å redusere frafall fra videregående opplæring ved å hjelpe ungdom med sammensatte problemer på et tidlig tidspunkt.
 6. Egne ungdomsteam ved NAV-kontorene. Team som jobber med å hjelpe unge i arbeid og aktivitet. Tilbyr også hjelp innen rus, psykisk helse og livsmestring.
 7. Økt bruk av lønnstilskudd. Bedrifter kan søke det offentlige om å få dekket deler av lønnen når de ansetter ungdom.
 8. Et toårig opplæringstiltak. Myntet på dem med svake grunnleggende ferdigheter, som har størst problemer på arbeidsmarkedet. Personer under 30 år uten fullført videregående opplæring med behov for arbeidsrettet bistand prioriteres.
 9. Lærlingtilskuddet er økt. For å stimulere bedrifter til å ta inn flere unge lærlinger.
 10. Økt adgang til midlertidig ansettelse. For å gi flere ungdommer et bein innenfor arbeidslivet og muligheten til å "bygge CV".
 11. Unge kan tjene egne penger. Nå kan ungdom som lever i familier der mor eller far mottar sosialhjelp tjene egne penger, uten at foreldrene risikerer å få kutt i stønaden. For å stimulere de unge til arbeid og forhindre at fattigdom går i arv.
 12. Utviklingsarbeid "0-24." 0-24-samarbeidet skal fremme felles tiltak for å styrke kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med utsatte barn og unge i alderen 0 - 24 år. Målet for samarbeidet er bedre samhandling i stat og kommune om tiltak for at flere skal lykkes i skolen og fullføre videregående opplæring.
 13. Facebook-siden NAV Jobblyst er opprettet. Her kan ungdom få hjelp til alt fra å fylle ut CV til råd om hvordan man bør opptre på intervju.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags