Buskerud idrettskrets' rolle i salget av Burudstua

Av
DEL

KommentarI Eikerbladet 27. juni 2019 stiller Unni Moen og Herluf Sørensen spørsmål om hvem som oppløste Burud IF og undertegner på vegne av «medlemmer av Burud idrettsforening». I henhold til Norges idrettsforbunds (NIFs) lover taper idrettslag sitt medlemskap i NIF på to måter, enten ved aktiv utmelding eller ved at idrettslaget i praksis har nedlagt sin virksomhet, blant annet gjennom å unnlate å rapportere organisasjonsdata, slik de er pålagt av NIFs styre. Moen og Herlofsen viser selv til at all aktivitet lå brakk i 14 år. I idrettens systemer står Burud IF med status nedlagt 13.10.1989, for snart 30 år siden. Det er følgelig ingen medlemmer i Burud idrettsforening i dag, siden Burud idrettsforening ikke lenger eksisterer.

Hjemmel til omdisponering av midler fra salget av Burudstua

Moens og Sørensens spørsmål knytter seg videre an til hvem som i dag har råderetten over midlene etter salget av Burudstua, Burud ILs tidligere klubblokale. I henhold til Norges idrettsforbunds lover § 10–2 (2) tilfaller et idrettslags eiendeler ved utmelding eller tap av medlemskap enten NIF og formål godkjent av idrettsstyret eller den idrettsstyret gir fullmakt, hvis det er ytt offentlig støtte/spillemidler til disse eiendelene. NIFs delegasjonsreglement legger slike oppgaver til idrettskretsene. Det er dette Buskerud idrettskrets forholder seg til i denne saken.

Buskerud idrettskrets startet en kartlegging av utmeldte eller opphørte idrettslag og deres eiendeler for noen år tilbake. Burud IL står på denne lista. Kartleggingen viste blant annet at Burudstua i sin tid ble bygd med tippemidler og en enorm dugnadsinnsats. Idrettslaget satt dermed på en betydelig eiendel, men idrettslaget er ikke lenger eksisterende. De seinere årene har bygget forfalt kraftig, og Øvre Eiker kommune har i den forbindelse måttet bistå med forsikring og tilsyn. Både kommunen og tidligere medlemmer av idrettslaget signaliserte til Buskerud idrettskrets et ønske om realisering av verdiene som ligger i det ubenyttede klubbhuset til tidligere Burud IF.

Uavhengig av om idrettslaget ble oppløst eller tapte sitt medlemskap i Norges idrettsforbund, er det altså hjemlet i NIFs lov at gjenværende eiendeler eller midler skal gå tilbake til idretten. I de fleste slike saker gjennomfører Buskerud idrettskrets omdisponeringen selv, i tråd med NIFs delegasjonsreglement. I dette tilfellet ga Buskerud idrettskrets noen tidligere, sentrale medlemmer i Burud IL fullmakt til å realisere verdiene som lå i det ubenyttede klubbhuset, samt å komme med forslag til omdisponeringen, slik NIFs delegasjonsreglement åpner for. Buskerud idrettskrets ønsket at tidligere medlemmer i Burud IF skulle ha mest mulig innflytelse over disposisjoner, dog i tråd med idrettsformål godkjent av idrettskretsen.

Resultatet av tidligere medlemmers innsats

På allmøte 15. oktober 2017, arrangert av tidligere medlemmer i Burud IF, ble det anbefalt at Burudstua skulle selges. Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av ressurspersoner, ildsjeler, som hele tiden siden har hatt tett dialog med Buskerud idrettskrets. Salget ble gjennomført 5. oktober 2018. Midlene fra salget gikk direkte fra eiendomsselskapet til Buskerud idrettskrets, som utbetaler til det lovbestemte formålet så raskt som mulig. Inntektene står p.t. som oppført i Buskerud idrettskrets regnskap i balanseposten kortsiktig gjeld med kr 860.168 (salgssum minus omkostninger) til beløpet blir utbetalt til det formålet som blir bestemt. I diskusjonen om hvilket formål midlene skal tilfalle, har arbeidsgruppa bidratt til at midlene skal gå tilbake til aktivitet i Buruds ånd. Det er etter salget gjennomført dialogmøter hvor gode forslag til omdisponeringer har kommet fram. Øvre Eiker idrettsråd, Buskerud idrettskrets, Øvre Eiker kommune og ressurser i Norges Skiforbund har kvalitetssikret forslagene.

Aktivitetsglede i Burud IFs ånd

Midlene er i hovedsak tenkt benyttet til å bygge et breddeidrettsanlegg ved Myrespiten. Det vil gi et variert tilbud innen skisport og bidra til livslang idretts- og aktivitetsglede i Burud IFs ånd. Noen av midlene er tenkt avsatt til Bakke IF og korpset i Skotselv. Opprydding av gamle lysløyper og anlegg er også hensyntatt. Breddeidrettsanlegg, inklusive hoppbakker, er mangelvare i lokalmiljøet, i tråd med behovskartleggingen til Buskerud idrettskrets, Buskerud fylkeskommune og strategiplanen til Buskerud idrettskrets. Prosessen er i regi av administrasjonen i Buskerud idrettskrets og den nedsatte lokale arbeidsgruppa gjennomført i god dialog med Øvre Eiker kommune og relevante idrettsmiljøer i Øvre Eiker. I februar sa kommunen ja til å lage en reguleringsplan for området. Styret i Buskerud Idrettskrets har vært løpende informert om framdriften i det arbeidet som er gjort av vår administrasjon i samarbeid med arbeidsgruppa bestående av tidligere medlemmer i nedlagte Burud IF. Inngåtte avtaler mellom idrettskretsen og arbeidsgruppa er inngått i tråd med NIFs delegasjonsreglement og etterfulgt gjennom hele prosessen.

Eikerbladet avslutter denne debatten i våre spalter.
Begge sider har fått mulighet til å komme til orde.

Redaktøren

Artikkeltags