Kommunestyret i Øvre Eiker er i ferd med å vedta ny kommuneplan. Både samfunnsdel og arealdel var ute på høring sommeren 2021. I etterkant kom det inn flere titalls innspill. Flere av disse var tunge innsigelser på områdene som ble foreslått utbygget i arealdelen. I etterkant av dette valgte kommunestyret 9. februar i år å legge vekk forslaget om utbygging på Blåfjell/ Klommesteinfjell. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret 15. juni.

På tross av konkrete og sterke innsigelser fra både Statsforvalter, fylkeskommunen og Statens vegvesen, samt motstand fra befolkningen, har kommunestyret valgt å gå videre med forslaget om utbygging på Røkeberg. Det er også fattet vedtak om å oppnevne et politisk meklingsutvalg som skal gå i mekling med innsigelsesmyndighetene. Ansvaret for å svare opp innsigelsene ble lagt på forslagsstillerne. Vedtakene ble stemt fram av H, Sp, KrF, Frp og V. Ap, SV og MDG stemte mot. De sistnevnte partiene har etter høringene ønsket å ta utbygging på Røkeberg ut av planen.

Hokksundfirmaet Partum Eiendom AS har stilt forslag om utbygging på Røkeberg. Partum Eiendom AS vil stå for å gjennomføre utredningene som skal svare opp innsigelsene. Utbygger er altså selv ansvarlig for å undersøke hva slags konsekvenser deres inngrep vil ha å si for jordvern, naturmangfold, friluftsliv, trafikk osv. Det er naturligvis ikke slik at Partum Eiendom AS selv går ut i skogen på Røkeberg; langs Møllabekken, langs jordekantene, forbi Røkeberg barnehage sitt uteområde «Engatoppen» eller forbi den biologisk viktige myra for å gjøre undersøkelsene. For å utføre undersøkelsene leier de inn et privat firma. Partum Eiendom AS står fritt til å velge hvilket firma de ønsker skal utføre undersøkelsene.

Hvis dette høres underlig ut og du kjenner en ubehagelig følelse i mellomgulvet, la meg først oppklare: Dette er helt i tråd med norsk skikk og lov. Ifølge forskrift om konsekvensutredninger skal de «bidra til at virkningene for miljø og samfunn blir tatt hensyn til når et tiltak planlegges og når det tas stilling til om tiltaket skal gjennomføres». Spørsmålet er om det går an å stole på konsekvensutredninger gjennomført av et firma betalt av utbygger med sterk økonomisk motivasjon for å gjennomføre utbyggingen. Det heter at «du skal ikke bite hånda som gir deg mat». Godt samarbeid og tilfredsstillende resultat er med på å sikre fremtidige oppdrag for konsulentfirmaene som gjennomfører undersøkelsene. Denne balansen mellom å tilfredsstille en oppdragsgiver og samtidig levere et grundig og redelig arbeid er problematisert i flere tilfeller. Det finnes eksempler hvor utreder og utbygger foretar befaring i fellesskap og tilfeller hvor utreder har blitt presset av utbygger til å unnlate å nevne sjeldne arter i utredningen (NRK, 21.1.21, «Natur i maskineriet»).

Kan vi stole på at undersøkelsene som gjøres på Røkeberg er redelige? At de som kartlegger ikke unngår å nevne en rødlisteart de kom over, bagatelliserer funn av betydning, eller underdriver et fremtidig trafikkbilde?

Dette ligner historien hvor bukken settes til å passe på sekken med havre. Kan vi stole på opplysningene som frembringes når det er i undersøkers interesse at det ikke finnes grunn til å stoppe en utbygging på Røkeberg?

Det er på tide at politikerne i Øvre Eiker lytter til Statsforvalter, fylkeskommunen, Statens veivesen, Naturvernforbundet, NVE og befolkningen på Røkeberg. Havresekken må knyttes og legges på stabburet, bukken har spist nok av jordbruks- og friluftsområdene i Øvre Eiker.