Er ikke det bare et sted barn leker og blir passet på? Nei. Hvis utdanning til livet var et hus, ville barnehagen vært grunnmuren vår. Og alle vil vel ha et sterkt fundament på huset sitt?

Barnehagen er en arena for forebygging, utdanning og tilsyn. Alle norske barnehager er underlagt en lov og en nasjonal forskrift som skal sikre et likeverdig barnehagetilbud. I formålsparagrafen står det blant annet: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (utdrag).

Barnehagen skal gi barna en god start på den livslange læringen!

Les også

Må vi legge ned skoler på grunn av Viken?

 

Barna er framtida vår. I dag går rundt 280.000 av Norges 350.000 førskolebarn i barnehagen, litt over 50.000 av dem er minoritetsspråklige barn. Barnehagen har blitt en betydelig sektor i samfunnet, som henger sammen med blant annet at velstand og velferd har økt i løpet av etterkrigstida. Dette har vært både på utdanningspolitiske og det samfunnsmessige området. Det er i år 44 år siden første nasjonale Lov om barnehager kom, og i 2005 ble barnehager en del av Kunnskapsdepartementet.

I 2010 fikk alle barn rett til å få barnehageplass. Det har dermed skjedd en kursendring, samtidig som barnehagesektoren har blitt heldagstilbud og andel barn 0–3 år og barn med annen kulturell bakgrunn har økt. Barns rettigheter er også styrket med lovens §3; barns rett til medvirkning.

Nyere forskning viser hvor avgjørende menneskers første leveår er for sin generelle utvikling, og særlig betydningsfull mener jeg barns utvikling av å bli seg selv sammen med resten av verden er – å stå støtt, kunne uttrykke seg, ha mot og være kreativ i møte med fremtiden – rett og slett bli en god medborger!

Les også

Kampen for å stoppe klimaendringene er vår tids viktigste kamp

 

Et trygt læringsmiljø og voksnes væremåter i samspill med barn er avgjørende for å fremme barns livsmot og livsmuligheter. I et perspektiv på tidlig innsats og inkludering blir politiske tiltak som den nye bemanningsnormen og kompetanseheving i sektoren viktig; det vil si mange nok voksne med høyt profesjonsfaglig nivå. Dette skjer akkurat nå i Norge, og nye tall viser at bemanningstettheten har vokst like mye det siste året som de ni foregående årene!

I Øvre Eiker vil vi i Høyre ha fokus på trygge læringsmiljø og høyt faglig nivå, der barn får raskere hjelp når de trenger det og der alle barnehager har et godt system for tidlig innsats.

Barnehagen har etter hvert en ganske lang historie, med to «utviklingsbaner». I dag har disse «smeltet sammen», og oppdraget til barnehagen handler om å ivareta «barns beste», som er forankret i Grunnlovens §104 og Barnekonvensjonen artikkel 3.

Les også

Høyre vil ha en felles dugnad mot ensomhet

 

Å bli skoleklar og ha lært masse fakta – det er viktig, men ikke det viktigste. Barns beste kan sees på ulike måter, og jeg mener gode barnehager ivaretar dette med fokus på å være sammen med barn i samspill og relasjoner gjennom hele dagen, og gode samarbeidsrelasjoner mellom hjem og barnehage.

Alle barn trenger omsorg, nærhet og lek – samtidig som de også får nye opplevelser, lærer nytt og gjør egne erfaringer sammen med andre. De trenger å oppleve seg betydningsfull og ønsket. Barns psykiske helse har i ny Rammeplan for barnehager fått god plass og er også en viktig satsing for oss i Øvre Eiker Høyre. Barnehagen er en selvfølgelig arena for dette!

Det vi må konsentrere oss om er barns stemmer. Og da mener jeg respekt for barnets egne følelser, sitt perspektiv på livet og hva det er opptatt av – på den måten «skrus læringskanalen på» som en av Norges barnehageguruer Berit Bae sier. Barn som BÅDE får en god overgang til skolen OG som blir gode til å takle livet som helhet – slike barnehager vil vi i Øvre Eiker Høyre jobbe for.

Da får vi til tidlig innsats; dager fylt med lek, fri ytring, omsorg og kunnskap.

Les også

Vi vil ikke høre flere vonde historier om barn og unge som blir holdt utenfor