I mange debatter og meningsutvekslinger framstilles det ofte slik at Høyre bare later som om vi prioriterer og verdsetter landbruksnæringa, men sannheten er at Høyres landbrukspolitikk er god. Mange bønder i dette landet melder om gode tider etter at Erna overtok, og jeg med flere kan ikke si annet enn at det er gøy å være bonde for tiden. Det er gode år.

Øvre Eiker Høyre har mange bønder i sin medlemsliste. Bønder som elsker jorda si, elsker dyra sine og er stolte av næringa. Høyre er et parti som kanskje er litt mere framoverlent hva gjelder utvikling og nytenking i landbruket enn andre, men det betyr ikke at vi ikke vil det beste for næringa.

Jordvern

Høyre i Øvre Eiker er opptatt av jordvern og har et nullmål med hensyn til omdisponering av dyrka mark. Vi vil at all matjord dyrkes og holdes i hevd. Når en åkerteig først ligger brakk, er veien mye kortere til tanken om annen bruk av arealet. Derfor sier Høyre nei til omdisponering av dyrka mark.

Her på Eiker har vi dyrket og høstet jorda i uminnelige tider. Her ligger alt til rette for landbruket; vi har et fantastisk klima som gir gode vekstforhold både for frukt, bær, korn, grønnsaker og gras. Vi har landets beste matjord og store utmarksområder som er perfekt for beitedyr og skogbruk.

Og alt dette vil vi utvikle og ta vare på. Vi vil ha entusiastiske og kreative bønder som produserer mere og får godt betalt for god kvalitet. Å produsere god kvalitet krever innsats både i tid og penger, og da er det fair at prisene til bonden differensierer på kvaliteten. Vi tror det motiverer og at tilskuddsordningene bør vris den veien.

Vi heier på tilleggsnæringer knyttet til gården, om det er Grønn omsorg, lokalmat eller turisme. Vi vil la bonden utnytte potensialet i eiendommen sin. Derfor vil Øvre Eiker Høyre innføre en tilskuddsordning for unge bønder som med oppfinnsomhet og pågangsmot ønsker å etablere tilleggsnæring – eller som trenger bistand til å gjøre drifta mer lønnsom.

Odelsloven

En annen ting vi kanskje må tørre å børste støv av snart, er diskusjonen rundt odelsloven. Det er ikke selvsagt at kommende generasjon ønsker å ta over. I dag føler mange at de må og da blir det fort noe halvhjerta over det. Kanskje bør vi snakke om at det faktisk er helt greit å ikke overta også. Det er jo ikke en vanlig 8–4 jobb, men en livsstil. Det er også mange som ikke kommer inn på «markedet» i dag fordi slektninger tar over gården på odel.

Jeg synes at den som eier en gård selv skal få bestemme hvem han vil selge til. Det finnes mange som har et stort hjerte for dyr og planteproduksjon, men som aldri får muligheten. Kreative mennesker med nye tanker som gagner næringa er et stort pluss og jeg tror dagens odelslov en brems i utviklingen. Det er ikke sikkert odelsloven skal helt bort, men den trenger helt klart en overhaling.

Eiendomsskatt

Bønder driver næringsvirksomhet og vi er avhengig av to ting for å få hjula til å rundt. Det er ei fornuftig betaling, men også et fornuftig kostnadsnivå. Gårdsbruka i dag er annerledes enn før. De er større samtidig som de har færre i arbeid – og marginene er mindre. Øvre Eiker er et område som urbaniseres. Eiendomsprisene går opp på alle type eiendommer og mange av gårdsbrukene er også store eiendommer. Det betyr en betydelig eiendomsverdi selv innenfor konsesjonsloven. Nå skal ikke jeg berøre diskusjonen konsesjonslov og prisfastsettelse, annet enn å konstatere at eiendomsskatt er en svært dårlig idé for mange av bøndene i Øvre Eiker. Dette er rett og slett fordi skatten legges til på ei allerede nok så full utgiftsside. Å innføre eiendomsskatt rammer bonden både som beboer av eget hjem og som næringsdrivende. Flere bruk i Øvre Eiker er på en størrelse som vil bety at gården går fra lønnsom til ulønnsom drift ved innføring av eiendomsskatt. Det er ikke å være på lag med bonden!

Felles for alle bønder er lidenskapen for det som lever!

Mange av oss er i disse dager travelt opptatt med skuronn, grasslått, frukthøsting og snart er det sanking av beitedyr. Felles for oss bønder er at vi har en lidenskap for og er glad i landbruket, enten vi er røde, grønne eller blå.

Jeg ønsker dere gode avlinger og et godt valg.