Jeg har jobbet som journalist og redaktør i regionen i nesten 12 år. Jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har skrevet om ny riksvei 35 mellom Hokksund og Åmot, men det er trolig altfor mange. I år etter år har det vært noen spede forsøk på å få veistrekningen inn på Nasjonal transportplan (NTP). Til nå har det bare blitt noen småkroner til litt planlegging.
Nå i 2019 står vi nesten like langt unna en ny rv. 35 som for 12 år siden.

Jeg tror det er flere grunner til det. Først og fremst manglende lokal evne og vilje til å virkelig gå for prosjektet. For meg virker det som lokalpolitikere i Øvre Eiker og Modum knapt nok har snakket sammen. Gang på gang har sentrale politikere og relevante myndighetspersoner sagt at dere må bli enige lokalt om hvor dere ønsker en ny rv. 35. Er vi der? Langt ifra.
En kan nesten undres om dette skyldes dårlig kjemi på lokalpolitisk nivå.

Konkurransen om samferdselsmidler er enorm – fra hele landet. Ny rv. 35 vil, og skal, tape når andre deler roper etter midler til rassikring. Dessuten er behovet for ny E134 fra Drammen til Hokksund mye mer påkrevet. Med en ny E134 forbi Hokksund vil det også bli enklere å prosjektere en mulig ny rv. 35. Jeg tviler på at vi som har passert 50 år får oppleve ny vei mellom Hokksund og Åmot. Snart kommer det en ny og oppdatert kostnadsanalyse fra Statens vegvesen (SVV) for blant annet ny rv. 35.
Oppdaterte tall i slike sammenhenger er aldri gode nyheter, og vil mest trolig være en ny bremsekloss for prosjekt rv. 35.

Årsdøgnstrafikken (ÅDT) gjennom Hokksund by er nå på 10.000 biler. Omtrent like mange biler fortsetter dagens rv. 35 fra Hokksund mot Åmot. På den andre sida, E134, er trafikken nesten det dobbelte. 18.400 biler kjører hvert døgn inn i rundkjøringa ved Langebru. Forbi Mjøndalen er trafikktallet 20.000 kjøretøy i døgnet. Til sammenligning er det bare 5.100 biler som er på veien etter avkjøringen til Vikersund, ifølge oppdaterte tall fra SVV.

Min oppfordring til alle politikere med eikerblod i årene: Glem moingene, glem ny rv. 35 og sett alle kluter til for å få en ny E134 høyt på sakskartet. Det prosjektet er mer logisk; logikk og muligheter henger alltid sammen.

Og, vi har ikke glemt utfordringene med tog og miljøaspektet.......