De siste årene er det investert stort på Buskerud gård og på den videregående skolen der. Etter flere års nedbygging er avmakt snudd til optimisme ved skolen. Vi mener at Buskerud fylkeskommune fortjener stor ros for både satsingen på landbruksfag og opprettelsen av et grønt fagsenter ved Buskerud. Svært gledelig er avgjørelsen om at jorda igjen skal driftes av skolen og at det skal bygges opp et fjøs og en husdyrbesetning. I den anledning ønsker Buskerud Bonde- og Småbrukarlag å dele sine visjoner for framtidas gårdsdrift på Buskerud.

For det første må en huske på at skolen skal favne elever fra hele fylket, også fra fjellregionen. Driftsomfanget og driftsmåtene må derfor være til å kjenne igjen for elever som har bakgrunn fra familiejordbruket. Samtidig må en ha ambisjoner om å svare på de store utfordringene i framtidas matproduksjon: Vi skal produsere nok, trygg og rein mat samtidig som vi tar godt vare på jorda vi dyrker og på miljøet rundt oss.

Buskerud bør ha som mål å bli en kretsløpsgård der matproduksjonen inngår naturlig i skolens undervisningslinje «fra jord til bord til jord igjen». På en kretsløpsgård blir både gras og kraftfôr til dyra i størst mulig grad produsert på gårdens eget areal. Dette betyr at antall dyr ikke må være større enn hva en kan dyrke fôr til. Med fjorårets tørke friskt i minne må en også ta høyde for dårlige år. Utmarksbeite bør utnyttes for å synliggjøre for elevene og samfunnet hvilken viktig ressurs dette er. En avgjørende del av kretsløpet blir å håndtere husdyrgjødsel og annet organisk avfall på en god måte. Her er skolen allerede kommet langt med kompostering av hestegjødsel.

Fjøset bør bygges av tre. Med en stor massivtrefabrikk som nær nabo bør dette la seg gjennomføre. Tre er landbrukets eget byggemateriale. Det er lite energikrevende å framstille, det binder mye karbon i lang tid, og i et fjøs vil tre oppleves trivelig og lyddempende for folk og dyr. Fjøstaket bør utstyres med solcellepaneler som kan forsyne fjøset med strøm og selge overskudd på strømnettet.

På Buskerud er jordene tett samlet, og alt bør ligge til rette for å unngå rundballer og plastbruken dette medfører. Hva med et tørkeanlegg for løshøy der solfangere på taket samler gratis varme til tørkeprosessen.

Bonde- og Småbrukarlaget ser fram til fortsettelsen og vil gjerne bidra til å gjøre Buskerud gård til en modell for framtidas landbruk.

Les også

Hvorfor er det viktig å ha gode barnehager?

Les også

Regionreformen må gis et reelt innhold

Les også

Om du lar være å vaksinere deg, er det ingen privatsak