– Føringer fra KLD innebærer at vi skal legge særlig vekt på føre-var-prinsippet og hensynet til små og sårbare bestander, og vurdere å ikke åpne for sjølaksefiske i en periode på fem år. Lav sjøoverlevelse, klimaendringene og påvirkning fra lakselus gjør at vi ser behov for begrensninger i sjølaksefisket, der slike bestander inngår, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

Miljødirektoratet har sendt forslag til nye bestemmelser for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2021 på høring. Forslagene er utarbeidet etter en omfattende lokal prosess og innspill om elvefisket fra fylkesmennene.

Det sentrale kunnskapsgrunnlaget for reguleringen er beskatningsråd og statusrapporter for norske laksebestander fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL). I tillegg benyttes statistikk og kunnskap fra lokale fiskeundersøkelser og lokal kunnskap.

Klima- og miljødepartementet har i forkant av prosessen gitt føringer om blant annet anvendelse av føre-var-prinsippet og å vurdere å stenge sjølaksefisket.

LES OGSÅ: