Nyheten om at stortingsflertallet vil gi norske elever økt valgfrihet faller Vikens røde fylkesråd tungt for brystet. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har siden de dannet fylkesråd i 2019 brukt mye til på det såkalte nærskoleprinsippet. Det betyr i korthet at politikere og byråkrater skal avgjøre hvilken skole elever i videregående skole elevene skal gå på basert på adresse. Dette istedenfor at eleven i samarbeid med sine foresatte skal velge og kunne søke seg til ulike skoler.

For Fremskrittspartiet er valgfriheten en grunnleggende verdi. Vi mener elever, foreldre og familiene er de som er best rustet til å velge skole. Det er de som har skoene på og kjenner situasjonen for den enkelte elev best. Som samfunn er det også viktig at vi delegerer mer makt bort fra politikere og byråkrater og over til vanlige folk. Slik skaper vi mer ansvarlige og ansvarsbevisste innbyggere. For Fremskrittspartiet mener også konkurranse skaper kvalitet. Da jeg for noen måneder siden besøkte Asker videregående skole sa flere av elevene at de hadde jobbet hardt for å komme inn på den skolen. At elever får en ekstra motivasjon til å jobbe gjennom ungdomsskolen er positivt. Da må vi ha et system som langt på vei belønner ekstra innsats.

Fremskrittspartiet ønsker derfor forslaget om fritt skolevalg i hele landet velkommen. For Viken sin del vil det si at makten flyttes bort fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet og over til folk flest. Fylkeskommunen er et overflødig forvaltningsorgan, så at makten flyttes vekk fra fylkespolitikere er også uproblematisk. Neste steg bør være å flytte flere oppgaver bort fra fylkeskommunen for deretter å kunne fjerne hele forvaltningsnivået.