Det er store utfordringer og dårlige utsikter for den nye stor-kommunen. Folk i Nedre Eiker har grunn til å føle se ført bak lyset.

Ved å slå sammen flere kommuner, ville man effektivisere og redusere administrasjonskostnadene. Kommune-Norge skulle moderniseres og stå bedre rustet til å løse «fremtidens utfordringer», spesielt med tanke på den store eldrebølgen som kommer. Det skulle arbeides smartere og det skulle skapes større og bedre fagmiljøer. Organiseringen av «nye» Drammen må i en slik sammenheng fremstå som direkte meningsløs. I stedet for å søke og redusere administrasjonskostnader for å frigi flere midler til kommunale oppgaver, har man latt den nye rådmannen bygge opp en kjempestab rundt seg selv for så, i neste omgang, signalisere at kommunen får så stort underskudd at det må spares over en lav sko.

Hun har tilsynelatende fått fritt spillerom av fellesnemdas leder, Bent Inge Bye, og de øvrige ordførerne og lederne i denne nemda.

Grådige ledere og servile politikere er muligens en like stor utfordring for velferdsstaten som den kommende eldrebølgen. Eksisterer det samrøre mellom ledende politikere og administrasjonen som i det store og hele går ut på å tilfredsstille hverandres personlige behov, fremfor å ta ansvaret for å forvalte våre felles midler på en god måte?

For oss fra Nedre Eiker, som ble fortalt at sammenslåingen skulle gi oss bedre økonomi og større evne til å gjennomføre planlagte investeringer, er det stor grunn til å føle seg ført bak lyset av karriere-kåte politikere.

Nedleggelsen av Nedre Eiker kommune kommer i et stadig grellere lys etter hvert som konsekvensene av sammenslåingen blir synlige. Den er ikke bare et nederlag for lokaldemokratiet, men rett og slett et økonomisk tilbakesteg med tanke på kommunal drift og evne til å betjene innbyggerne på en god måte.

Innbyggerne, selv de som var for sammenslåingen og sentraliseringen, bør i høyeste grad føle seg ført bak lyset etter hvert som man ser konsekvensene av galskapen.

Allerede nå, må den nye kommunen vurdere innføring av eiendomsskatt, økte kommunale avgifter, kostnadskutt og nedbemanning for å få inneværende års budsjett i hop.

For de som husker debatten i Nedre Eiker i forkant av sammenslåingen, var det noen av oss som viste til at Drammens høye driftskostnader og enorme investeringsbehov, ville medføre dårligere betingelser for oss fra Nedre Eiker. Det blir faktisk enda verre enn noen kunne forestille seg.